GR20170524 AP8. Interpellatie met vragen en voorstel van beslissing van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit m.b.t. proefopstelling voor snelheidsremmende maatregelen(datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie met vragen en voorstel van beslissing vermeld:

“Motivatie:

In Ninove staan er op meerdere plaatsen asverschuivingen die als doel hebben de snelheid naar beneden te halen. We zullen hiermee niets nieuws vertellen, maar die schieten aan hun doel voorbij. Een ander type snelheidsremmer dringt zich dus op. De vraag is dan welke de beste is? Wij hebben onze voorkeur, maar sluiten niets uit. Zolang ze maar doen waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de snelheid naar beneden halen omwille van de verkeersveiligheid, in het bijzonder van de zwakke weggebruiker. Tijdens commissies was er ook een consensus dat er een aantal systemen zouden worden uitgetest (proefopstellingen), deze zouden worden geëvalueerd en dan een keuze zou worden gemaakt. Het systeem dat als beste zou worden weerhouden zou dan over heel Ninove worden toegepast.

Toelichting:

Tijdens de vorige gemeenteraad werd een voorstel gestemd om snelheidsremmende installaties te plaatsen in de Nederhasseltstraat, net zoals dit eerder in de Lebekestraat al werd goedgekeurd. Bij de besprekingen werd door de schepen steeds benadrukt dat het om proefopstellingen ging, maar nu blijkt dit niet het geval te zijn. Laat staan dat er veel ruimte is voor evaluatie. Ten tweede is er ook geen sprake meer van uniformisering. In de Nederhasseltstraat zullen immers 2 systemen worden geplaatst. Dit is dus in strijd met de afspraak waar over de partijgrenzen heen, overeenstemming over was.

Vragen:

- Zijn de opstellingen in de Lebekestraat en de Nederhasseltstraat proefopstellingen, of definitieve opstellingen?
- Heeft u op eerdere commissies wel of niet gezegd dat er verschillende types snelheidsremmers zouden worden uitgetest door middel van proefopstellingen die nadien zouden worden geëvalueerd?
- Heeft u wel of niet gezegd dat op basis van de resultaten van de analyses van de verschillende systemen, één systeem over heel Ninove zou worden toegepast?

Voorstel van beslissing:

De gemeenteraad beslist om de beslissingen van de gemeenteraden van 23 februari (pt. 12) en 26 april (pt. 17) 2017 m.b.t. het plaatsen van snelheidsremmende objecten en signalisatie in de Lebekestraat en de Nederhasseltstraat, in te trekken.”


Contact informatie