GR20170524 AP2. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot inplanting van parkeerfaciliteiten op de OCMW-site(datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:

“Motivatie :
De creatie van bijkomende parkeerfaciliteiten is een absolute must om de handelskern leefbaar te houden, zeker in het vooruitzicht van het verdwijnen van 270 parkeerplaatsen op korte en middellange termijn.
Het is aan te raden dat alle flankerende maatregelen in uitvoering zijn, vooraleer er met de herinrichting van de Beverstraat-Oudstrijdersplein wordt begonnen.
Daar waar het voorstel van Forza Ninove, om op de OCMW-site parkeerfaciliteiten te voorzien, enkele maanden geleden nog werd weggelachen, stel ik vast dat de geesten op dat vlak blijkbaar gerijpt zijn.
Ik stel dan ook voor om, gezien de hoogdringendheid,:
1) onmiddellijk een ontwerper aan te stellen voor de creatie van parkeerfaciliteiten (min 250. parkeerplaatsen) op de OCMW-site ;
2) onderhandelingen te starten met privé-uitbaters van parkeertorens/-terreinen/-garages met het oog op de uitbating hiervan;
3) de parkeerfaciliteiten nadien in te passen in het masterplan m.b.t. de ontwikkeling van de OCMW-site”


Contact informatie