GR20170524 AP11. Interpellatie en voorstellen van raadslid Rudy Corijn aan het college van burgemeester inzake de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing in zitting van 26/04/2017 houdende bijeenroepen van een bijzondere commissie ivm financiering jeugd

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie en voorstellen vermeld:

“Toelichting:

Op voorstel van gemeenteraadslid dhr. Jacques Timmermans keurde de gemeenteraad in zitting van 26 04 2017 éénparig het voorstel goed om een bijzondere commissie samen te roepen waarop door Solva toelichting kon worden gegeven aangaande de financiële cijfers ivm de mogelijke oprichting van een tweede bijkomend jeugdhuis.

Vragen:

Wie is er administratief verantwoordelijk voor de “ uitvoering “ van deze beslissing ?
Waarom werd er ter zake nog geen enkel initiatief genomen ?
Binnen welke termijn kan een dergelijke commissie mogelijks worden ingeplant ?”


Contact informatie