GR20170524 Aanvullende korte agenda

AP4.   Interpellatie/voorstel van raadslid Michel Casteur aan de schepen bevoegd voor toerisme opdracht te geven om onmiddellijk contact op te nemen met de verantwoordelijke van de intercommunale SOLVA om, op basis van de beschikbare plannen, een sober, efficiënt en doordacht plan te laten opmken

AP5.   Interpellatie van de raadsleden Octaaf Van Ongeval en Freddy Van Eeckhout over het jeugdhuis te Ninove

AP6.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de organisatie van het tribu-festival op 13 augustus

AP7.   Interpellatie met vragen en voorstel van beslissing van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en openbare werken m.b.t. de situatie in de Eggerstraat-Noord

AP8.   Interpellatie met vragen en voorstel van beslissing van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van  mobiliteit m.b.t. proefopstelling voor snelheidsremmende maatregelen

AP9.   Interpellatie van raadslid Rudy Corijn over de ontsluiting van de Eggerstraat-Zuid en de daarbij horende verkeershinder in de aanpalende straten

AP10. Voorstellen tot aanvulling agendapunten aan de commissie financiële toelichting jeugdhuis door Solva (goedgekeurd GR 26.04.2017) en voorstel tot inzagerecht dossier Solva door de gemeenteraadsleden

AP11. Interpellatie en voorstellen van raadslid Rudy Corijn aan het college van burgemeester inzake de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing in zitting van 26/04/2017 houdende bijeenroepen van een bijzondere commissie ivm financiering jeugdhuis


Contact informatie