GR20170426 punt 9: Gemeentebelastingen - belastingverordening op het verwerven van straatbeddingen, de aanleg van riolering en het plaatsen van voetpaden en opritten - opheffing (datum van publicatie 10.05.2017)

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provinciale- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op het raadsbesluit van 31 januari 2013 houdende hernieuwing van de belastingverordening op het verwerven van straatbeddingen, de aanleg van riolering en het plaatsen van voetpaden en opritten, van toepassing op het uitvoeren van werken en het doorvoeren van grondwervingen waarvan de voltooiing gelegen was tijdens de jaren 2013 tot en met 2018, alsmede op alle vroegere uitgevoerde werken en doorgevoerde grondwervingen;

 

Overwegende dat alle annuïteiten voorvloeiend uit dit belastingreglement door alle betrokken belastingplichtigen werden afgelost;

 

Overwegende dat het verhaalbelastingreglement achterhaald is;

 

Overwegende dat onder andere voor het aanleggen van voetpaden en opritten het wenselijk is een specifiek retributiereglement in te voeren;

 

Gelet op het voorstel om de belastingverordening op het verwerven van straatbeddingen, de aanleg van riolering en het plaatsen van voetpaden en opritten op te heffen vanaf het begrotingsjaar 2017;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2013 houdende hernieuwing van de belastingverordening op het verwerven van straatbeddingen, de aanleg van riolering en het plaatsen van voetpaden en opritten wordt vanaf 1 januari 2017 opgeheven.

 

 


Contact informatie