GR20170426 punt 8: Gemeentebelastingen - contante belasting op het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - opheffing (datum van publicatie 10.05.2017)

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012 houdende hernieuwing van de contante belasting op het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, eindigend op 31 december 2018;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende aanpassing van het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties naar aanleiding van het invoeren van een omgevingsvergunning die de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning samenvoegt en waarvoor tarieven zijn opgenomen in artikel 1 §2 6 van het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties;

 

Overwegende dat het onnodig is de contante belasting op het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen te behouden waardoor het aangewezen is het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 op te heffen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 houdende hernieuwing van de contante belasting op het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, eindigend op 31 december 2018, wordt met ingang van 1 juni 2017 opgeheven.

 

 

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen worden gezonden.


Contact informatie