GR20170426 punt 6: Gemeentebelastingen - retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties - aanpassing (datum van publicatie 10.05.2017)

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dat uitvoering kreeg door het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 en zijn bijlagen;

 

Overwegende dat deze wetgeving de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning samenvoegt tot een omgevingsvergunning;

 

Overwegende dat naar aanleiding van het invoeren van een omgevingsvergunning een tarief dient vastgesteld te worden voor het afleveren van dergelijke omgevingsvergunning;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2017 houdende goedkeuring van het voorstel om het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen aan te passen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 houdende de contante belasting op het exploiteren en veranderen van hinderlijke inrichtingen;

 

Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 moet worden opgeheven;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 houdende aanpassing van artikel 1 §2 3 van het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de omgevingsvergunning artikel 1 §2 wordt gewijzigd en artikel 1 §3 van het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 wordt geschrapt;

 

Overwegende dat het retributiereglement in voege treedt vanaf 1 juni 2017, de datum vanaf wanneer een omgevingsvergunning bij de stad kan worden aangevraagd;

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties vastgesteld op 23 oktober 2014 wordt vanaf 1 juni 2017 opgeheven en door volgende bepalingen vervangen:

 

Artikel 1

 

Er wordt vanaf 1 juni 2017 een retributie gevestigd op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties.

 

De retributie wordt als volgt vastgesteld voor:

 

§1. Het afleveren van fotokopieën van:

 

1. documenten

Zwart-wit

 

Kleur

€ 0,30 per A4-fotokopie

 

€ 0,50 per A4-fotokopie

 

2. afdrukken of uittreksels van plannen, die   in het stadhuis ter inzage liggen voor iedereen, o.m. rooilijnplannen,   onteigeningsplannen, wegenisplannen, uittreksels atlas der buurtwegen,   verkavelingsplannen, uittreksels uit atlas der onbevaarbare waterlopen,   attesten voor het openbreken van openbaar domein, met uitzondering van deze   die betrekking hebben op dossiers waarvoor wettelijk een openbaar onderzoek   door de stad moet worden gehouden

 

Zwart-wit

 

Kleur

€ 10,00 per m2

 

€ 12,00 per m2

3. verordenende voorschriften bij de plannen   gevoegd: voorwaarden van verkavelingsvergunning, B.P.A., gewestplan

Zwart-wit

 

Kleur

€ 0,60 per A3-fotokopie

 

€ 1,00 per A3-fotokopie

 

 

De vastgestelde retributie is van toepassing voor recto fotokopieën. Voor recto-verso fotokopieën wordt de retributie verdubbeld.

Elke begonnen m2 wordt als een volledige m2 aangerekend.

 

        §2. Het leveren van prestaties voor:

 

1. het opzoeken van genealogische gegevens op de   dienst burgerlijke stand

€ 30,00 per uur,

voor gedeelten van uren wordt afgerond naar het   hogere kwartier

 

2.

het   verstrekken/afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen en gegevens   betreffende ruimtelijke ordening (notarisfiches) zijnde: een uittreksel uit   het vergunningregister, een uittreksel uit het plannenregister, bijkomende   vastgoedinlichtingen, een kopie van de verkavelingvoorschriften en een kopie   van milieuvergunningen

 

 

€ 75,00 per kadastraal perceel

 

het   afleveren van: een uittreksel uit het plannenregister, per kadastraal perceel

 

 

€ 30,00 per kadastraal perceel

 

het   afleveren van een uittreksel uit het vergunningenregister, per kadastraal   perceel

 

€ 30,00 per kadastraal perceel

 

het   verstrekken van milieu-inlichtingen, inclusief gegevens uit het   grondeninformatieregister en kopies van vergunningen

€30,00 per perceel

 

3. het opstarten van een administratief dossier   inzake openbare werken:

 

per dossier m.b.t. het verleggen of afschaffen van   voetwegen, de aankoop van een vrijgekomen wegzate, een machtiging voor het uitvoeren   van werken aan onbevaarbare waterlopen van de 3e categorie

 

 

 

€ 100,00 per aanvraag

 

4. het bekomen van een jaarabonnement voor de agenda   van de raadsvergaderingen

€ 12,50 per jaar

 

5. het bekomen van een jaarabonnement op het   stedelijk informatieblad Ninove Info

€ 15,00 per jaar

 

6. het bekomen van een omgevingsvergunning/melding   van volgende type aanvragen:

Analoog

Digitaal

 

 

 

aanvraag   voor het houden van een projectvergadering (art. 8   omgevingsvergunningsdecreet

€ 100,00

€ 50,00

 

Aanvraag van   een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Dossier zonder architect:

€ 50

Dossier zonder architect:

€ 30

 

Dossier met architect:

€ 100 per wooneenheid

Dossier met architect:

€ 50,00 per wooneenheid

 

 

€ 100 voor alle andere

€ 50,00 voor alle andere

 

Aanvraag van   een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting   klasse 1 of 2

met MER/VR

(milieueffectrapport/veiligheidsrapport)

 

€ 1.000,00

 

€ 500,00

 

gewone   procedure

€ 250,00   (klasse 1)

€ 150,00   (klasse 2)

€ 125,00   (klasse 1)

€ 75,00   (klasse 2)

 

vereenvoudigde   procedure

 

€ 50,00

€ 25,00

Aanvraag van   een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

 

 

-                 Met wegenis

 

€ 150 per   kavel met minimum van € 300

 

€ 75 per   kavel met minimum van € 150

 

-                 Zonder wegenis

 

€ 100 per   kavel met minimum van € 200

€ 50 per   kavel met minimum van € 100

 

Melding van   stedenbouwkundige handelingen

Dossier   zonder architect:

€ 50,00

Dossier   zonder architect:

€ 30,00

 

Dossier met   architect: € 100,00

Dossier met   architect: € 50,00

 

Melding van   de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten

 

€ 50,00

Particuliere   stookolietanken en propaangastanken zijn vrijgesteld

€ 30,00

Particuliere   stookolietanken en propaangastanken zijn vrijgesteld

 

Verzoek   bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden

 

€ 50,00  

€ 30,00

Aanvraag tot   bijstellen van de verkaveling

 

€ 150,00   + € 100,00 per bijkomende kavel

€ 75 + € 50   per bijkomende kavel

Melding van   de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

 

€ 50,00

€ 30,00

Mededeling   met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning   van onbepaalde duur

 

€ 50,00  

€ 30,00

Aanvraag van   een stedenbouwkundig attest

 

€ 100,00

€ 50,00

Aanvraag van   een planologisch attest

 

€ 500,00

€ 250,00

Afstand van   de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

 

€ 50,00

€ 30,00

Opmerking

-         Bij mix van verschillende delen, wordt een   cumulatie aangerekend

-         Retributie wordt verhoogd met kosten van OO   (openbaar onderzoek), zijnde de portkosten van de aangetekende zendingen en   publicatiekosten

 

 

-         Bij mix van verschillende delen, wordt een   cumulatie aangerekend

-         Retributie wordt verhoogd met kosten van OO   (openbaar onderzoek), zijnde de portkosten van de aangetekende zendingen en   publicatiekosten

 

 

Artikel 2

 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die de inlichtingen vragen. De retributie is te betalen bij het indienen van de aanvraag. In de gevallen dat het bedrag van de retributie niet kan worden vastgesteld op het ogenblik van de aanvraag, zal de aanvrager bij zijn aanvraag een verklaring voegen dat hij bij ontvangst van de kostenstaat deze onmiddellijk zal vereffenen.

 

Artikel 3

 

Worden van de retributie vrijgesteld:

- de gerechtelijke overheden, de openbare besturen, de instellingen van openbaar nut

- de onvermogende personen die deze behoeftigheid doen blijken uit een overtuigend bewijsstuk

- de intercommunale verenigingen

- de sociale huisvestigingsmaatschappijen

- de stukken die in uitvoering van een wet, decreet of besluit door het gemeentebestuur dienen te worden afgeleverd

- de leden van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsleden in de hoedanigheid van de uitoefening van hun ambt.

 

Artikel 4

 

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 5

 

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie