GR20170426 punt 4: Gemeentebelastingen - retributiereglement betreffende het huwelijksceremonieel - aanpassing (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het raadsbesluit van 19 december 2013 waarbij de tarieven vastgesteld in artikel 3 werden aangepast;

Overwegende dat artikel 2 van het retributiereglement de dagen en uren vastlegt waarop de huwelijken kunnen voltrokken worden;

Overwegende dat bepaalde dagen reeds volgeboekt zijn en er nog steeds aanvragen voor die bepaalde dagen binnenkomen;

Overwegende dat het nodig is om het college van burgemeester en schepenen in deze uitzonderlijke situaties de mogelijkheid te bieden de uren waarop de huwelijken kunnen voltrokken worden uit te breiden;

Overwegende dat het passend is om artikel 2 van het retributiereglement aan te passen;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

6 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Het retributiereglement betreffende het huwelijksceremonieel van 25 november 2004 wordt opgeheven en door volgende bepalingen vervangen:

 

Artikel 1

Alle huwelijken worden voortaan afgesloten met tapijten vanaf de ingangspui tot aan de trapzaal.

 

Artikel 2

De huwelijken zullen worden afgesloten op:

- maandag: van 9 tot 11u

- dinsdag tot en met donderdag: van 9 tot 11u.30

- vrijdag: van 9 tot 11u.30’ en van 13 uur 30 tot 17u

- zaterdag van 9 tot 12u.

 

In uitzonderlijke situaties en als de opgesomde uren van één van de vastgestelde dagen volgeboekt zijn, kan het college van burgemeester en schepenen een uitbreiding van deze uren toestaan.

 

Artikel 3

De retributie wordt betaald op het ogenblik van aangifte van het huwelijk door het toekomstige bruidspaar en bedraagt:

- maandag: gratis

- dinsdag tot en met vrijdag: 150 €

- zaterdag: 300 €

 

Artikel 4

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 5

Het retributiereglement treedt in voege de 5e dag na publicatie conform de bepalingen opgenomen in het gemeentedecreet.

 

Artikel 6

Afschrift van deze beslissing zal aan de provinciegouverneur worden toegestuurd.


Contact informatie