GR20170426 punt 27: Sport - stedelijke atletiekpiste - bouw tribune door atletiekclub VITA - toekennen investeringssubsidie (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de meerjarenplanning van 2014-2019 waarbij de stad mee wil investeren in de renovatie van de stedelijke sportinfrastructuur;

Overwegende dat atletiekclub VITA vzw vraagt om op eigen kosten volgende installaties neer te zetten: kantine, toren secretariaatswerk, afdak voor de officials;

Overwegende dat atletiekclub VITA vzw voor de bouw van een tribune en kleedkamers een investeringssubsidie van € 250.000,00 vraagt;

Overwegende dat deze tribune naast de rechte lijn 100m zal gebouwd worden en aan de club hiervoor een recht van opstal zal worden toegekend welke zal voorgelegd worden aan een volgende gemeenteraad;

Overwegende dat voor het recht van opstal de club een landmeter zal aanstellen om een opmetingsplan op te maken, alsook een notaris zal aanstellen voor de opmaak van de ontwerpakte en latere notariële akte;

Overwegende dat de club samenwerkt met architectenbureau OSK-AR uit Dilbeek;

Overwegende dat de club in het bezit is van een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning – CBS 21-06/2016;

Overwegende dat de club een investeringssubsidie kan toegekend worden op basis van in te dienen facturen;

Overwegende dat de stedelijke sportraad op maandag 10 april 2017 gunstig advies verstrekte;

Overwegende dat het dossier mee zal opgevolgd worden door de sportdienst;

Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2019 voor de bouw van een tribune en kleedkamers een investeringssubsidie van € 250.000,00 voorzien wordt;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, investeringsenveloppe VRZ 2014/001, subproject 005, AR 664000, BI 074000 en actie 1/7/3/3, kleedkamers en een tribune aan de atletiekpiste voorzien;

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend na wijziging;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Aan atletiekclub VITA vzw wordt een investeringssubsidie toegekend van € 250.000,00 voor de bouw van een tribune met kleedkamers op het stedelijk atletiekterrein.

Artikel 2

Atletiekclub VITA vzw zal zelf instaan voor de uitwerking van het project.

Artikel 3

De uitbetaling van de investeringssubsidie gebeurt op basis van in te dienen facturen.

Artikel 4

De gebruiksovereenkomst van de club wordt aangepast op basis van 1 %, gedurende 30 jaar op basis van de investeringen.

Artikel 5

Het eventuele restbedrag van het project wordt na betaling van de laatste factuur opnieuw in de budgetten van sport voorzien.

Artikel 6

De financiële dienst wordt door de sportdienst in kennis gesteld van het besluit.

Artikel 7

De opvolging van het dossier gebeurt door de sportdienst, de dienst wordt betrokken bij elke fase in het dossier en de werken.


Contact informatie