GR20170426 punt 26: Mobiliteit - aanleg fietssuggestiestroken binnenstad - aanduiden firma's - goedkeuren bestek en indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen door middel van een open aanbesteding (datum van publciatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. BTW niet bereikt);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;

Overwegende dat de mogelijkheid werd onderzocht om in de binnenstad fietssuggestiestroken te voorzien;

Overwegende dat een fietssuggestiestrook aan de fietser de meest aangewezen positie op de rijbaan aantoont, attendeert de andere weggebruikers op de mogelijke aanwezigheid van de fietser en helpt de automobilist om voldoende afstand te laten bij het inhalen van de fietser;

Overwegende dat het aanleggen van fietssuggestiestroken ook volgende voordelen met zich zal meebrengen:

andere weggebruikers passen automatisch hun snelheid aan door de optische versmalling van de rijbaan en de mogelijke aanwezigheid van fietsers;gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen op deze wijze samen de rijbaan delen;op het ogenblik dat er een conflict dreigt, namelijk als de fietser wordt ingehaald of gekruist helpt de fietssuggestiestrook om de zone aan te geven die de automobilist moet mijden;de rijbaan wordt ook visueel versmalt;

Overwegende dat de fietssuggestiestroken in een okergele kleur aangebracht zullen worden in plaats van een rode kleur zoals de eigenlijke fietspaden;

Overwegende dat er eveneens sergeanten met fietslogo’s aangebracht worden;

Overwegende dat de uitvoeringskost geraamd wordt op € 84.800,00 (exclusief btw) of € 102.608,00 (inclusief btw);

Gelet op het bestek;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding;

Overwegende dat het aangewezen is om dossiers die een ingrijpende wijziging van het openbaar domein inhouden als daad van goed bestuur voor te leggen aan de gemeenteraad;

Overwegende dat er voldoende kredieten, met name € 110.000 werden voorzien in het budgettaire meerjarenplan 2014-2019, transactie 2017, onder investeringsenveloppe MOB/2014/001/002 op de algemene rekening 224007 van het beleidsitem 020000 met als actie 4/2/3/3;

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het bestek, met aanpassingen en de indicatieve raming ten bedrage van € 84.800,00 (exclusief btw) of € 102.608,00 (inclusief btw)voor de aanleg van fietssuggestiestroken in de binnenstad wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht zal worden gegund bij open aanbesteding.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een firma aan te duiden bij wijze van open aanbesteding.

Artikel 4

De kredieten voor dit dossier, met name € 110.000 werden voorzien in het budgettaire meerjarenplan 2014-2019, transactie 2017, investeringsenvelop MOB/2014/001/002 op de algemene rekening 224007 van het beleidsitem 020000, met als actie 4/2/3/3.

Artikel 5

Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur


Contact informatie