GR20170426 punt 25: Mobiliteit - tariefwijziging Blue-mobility- stadswegen - goedkeuring (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 waarin de derdebetalerovereenkomst tussen de stad Ninove en Blue-mobility voor de duur van één jaar werd vastgelegd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2015 waarin de derdebetalerovereenkomst tussen de stad Ninove en Blue-mobility voor de duur van één jaar werd vastgelegd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2016 waarin het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 en 5 maart 2015 opgeheven werd en de goedkeuring van de nieuwe gebruiksovereenkomst tussen de stad Ninove en Blue-mobility werd goedgekeurd;

Overwegende dat het Blue-Bike systeem ervoor zorgt dat de mensen meer de fiets nemen wat ervoor zorgt dat het centrum, woonkern leefbaarder worden en de stad hierdoor groener en een fietsvriendelijker imago krijgt;

Overwegende dat Blue-mobility in het verleden een overeenkomst had met de Vlaamse Overheid waarbij de Vlaamse Overheid een extra korting van 1 euro toekende per rit die in Vlaanderen via het derdebetalerssyteem werd gereden;

Overwegende dat vanaf 1 mei 2016 de hierbovenvermelde subsidie van de Vlaamse Overheid niet meer toegepast wordt in steden waar Blue-Bikes gratis worden aangeboden;

Overwegende dat dit een gedragen beslissing is van de Vlaamse Overheid en de raad van bestuur van Blue-mobility;

Overwegende dat bij Blue-mobility de focus ligt op de uitbreiding van Blue-Bike netwerken in Vlaanderen, waarbij daarin de financiële steun vertaald zal worden;

Gelet op het e-mailbericht van 21 februari 2017 van mevrouw Deborah Anné, directeur Blue-mobility betreffende de tariefwijziging en de wijziging van het tweede deel van onze overeenkomst die vanaf 1 april 2017 zullen ingaan;

Overwegende dat deze tariefwijziging de volgende consequenties heeft voor de stad Ninove;

- De tarieven wijzigen van 3 euro naar 3,15 euro.

- Inwoners van Ninove die elders fietsen zullen vanuit Blue-mobility het lokaal tarief aangerekend krijgen.

Gelet op de berekening van Blue-Mobility op basis van de gebruiksgegevens van vorig jaar waarin blijkt dat deze tariefwijziging in het voordeel van de stad Ninove zal zijn;

Overzicht stad Ninove ritten 2016

Ritten

bedrag

Totaal gefactureerde ritten 2016

4.662

11.390,00 €

Waarvan te Ninove

2.870

7.520,00 €

Aan het nieuwe tarief 3,15 €

Zonder andere locatie

2.870

9.040,50 €

Verschil in voordeel van de stad

2.349,50 €

Overwegende dat ter dekking van deze uitgaven voor elk dienstjaar (2016-2019) 25.000 euro werd ingeschreven en dit op de algemene rekening 614199, beleidsitem 021010 en actieplan 4/2/2/9;

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De tariefwijziging van Blue-mobility waarbij het tarief wijzigt van 3 euro naar 3,15 euro en waarbij inwoners van Ninove die elders fietsen het lokaal tarief aangerekend krijgen, dat ingaat vanaf 1 april 2017, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Blue-mobility en aan de financiële dienst.

Artikel 3

Deze overeenkomst zal via diverse kanalen aan de bevolking bekend gemaakt worden.


Contact informatie