GR20170426 punt 21: Mobiliteit - Ninove - Groeneweg - aanleg oversteekplaatsen voor voetgangers - goedkeuring (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Overwegende dat de inspecteur van Politie Ninove werd aangesproken door zowel bewoners van de wijk Groeneweg als van de ouderraad waarin zij vragen het voorstel te bespreken tot een veiligere schoolomgeving en de aanleg van een zebrapad;

Overwegende dat de inspecteur van Politie Ninove zich bewust is van het feit dat voetgangers gezien de zone 30 overal mogen oversteken;

Overwegende dat de inspecteur van Politie Ninove het toch opportuun zou vinden om ter hoogte van de uitgang van de schoolpoort een zebrapad aan te leggen;

Overwegende dat de melding van de inspecteur van Politie Ninove en de schooldirectie werd besproken op de verkeerscommissie van woensdag 8 februari 2017;

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 8 februari 2017 om in de Groeneweg te Ninove, ter hoogte van de uitgang van de schoolpoort een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen omdat het ondanks de zone 30 toch wenselijk is om de schoolomgeving visueel te maken en ook een vrije zone in te richten waar het verboden is te parkeren;

Gelet op de aanvraag van maandag 30 januari 2017 van de heer Koen Arijs, jeugdconsulent stad Ninove om ter hoogte van het nieuwe speel/sportterrein een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen;

Gelet op het feit dat de verkeerscommissie op 8 februari 2017 ongunstig advies verleende aan bovenvermelde aanvraag om volgende reden:

Het speelplein in de Groeneweg is gelegen in een zone 30 gemengd verkeer;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 14 maart 2017 waarbij het verslag van de verkeerscommissie goedgekeurd werd maar beslist werd om eveneens in de Groeneweg te Ninove een zebrapad aan te leggen ter hoogte van het nieuwe speel/sportterrein;

Gelet op het detailplan met aanduiding van de aan te leggen markeringen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers in de Groeneweg te Ninove ter hoogte van de uitgang van de schoolpoort en ter hoogte van het nieuwe speel/sportterrein wordt goedgekeurd zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, signalisatiedienst stad Ninove, Politie Ninove.


Contact informatie