GR20170426 punt 20: Mobiliteit - Voorde - Lepelstraat - stilstaan en parkeerverbod - goedkeuring (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat er in de Lepelstraat te Voorde (gedeelte tussen Geraardsbergsesteenweg N460 en de Sint-Marcellusstraat) te Voorde steeds voertuigen geparkeerd staan die voor volgende moeilijkheden zorgen:

Slechte zichtbaarheid bij het inrijden van de Lepelstraat komende van de Sint-Marcellusstraat alsook komende van de Geraardsbergsesteenweg (N460);Bestuurders dienen bij het inrijden op het andere rijvak te gaan rijden door de geparkeerde voertuigen.Moeilijkheden bij het in en uitrijden van opritten/garages.

Overwegende dat met de komst van de nieuwbouwwoningen in de Lepelstraat te Voorde dit probleem enkel maar groter zal worden waardoor het wenselijk is de hierondervermelde maatregelen te nemen dit om de verkeersveiligheid bij het in en uitrijden van de Lepelstraat te verzekeren;

Overwegende dat het wenselijk is een stilstaan en parkeerverbod in te voeren langs beide zijden van de rijbaan in de Lepelstraat te Voorde en dit in het gedeelte tussen de Geraardsbergsesteenweg (N460) en de Sint-Marcellusstraat;

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 8 februari 2017;

Gelet op het collegebesluit van dinsdag 14 maart 2017 waarbij het verslag van de verkeerscommissie van woensdag 8 februari 2017 werd goedgekeurd;

Besluit:

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

7 onthoudingen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om in de Lepelstraat te Voorde een stilstaan en parkeerverbod in te voeren langs beide zijden van de rijbaan in het gedeelte tussen Geraardsbergsesteenweg (N460) en de Sint-Marcellusstraat.

Signalisatie:

Verbodsbord E3 met onderbord type Xa

Artikel 2

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit.


Contact informatie