GR20170426 punt 19: Mobiliteit - Appelterre - signalisatie nieuwe verkaveling - Smokkelweg - goedkeuring (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat er een nieuwe verkaveling werd gerealiseerd te Appelterre tussen de Papestichelstraat en de ’t Angereelstraat met uit de volgende nieuwe straatnaam: Smokkelweg

Overwegende dat het noodzakelijk is om in de Smokkelweg de nodige signalisatie aan te brengen, waaronder een snelheidsbeperking en de voorrangsregeling met betrekking tot de aansluiting met de ’t Angereelstraat te Appelterre;

Overwegende dat er in dit verblijfsgebied slechts occasioneel hulpverleningsvoertuigen doorrijden, en dat de aanleg van de straat genaamd de Smokkelweg en de toegang tot deze nieuwe straat geen hogere snelheid dan 30 km/uur toelaat;

Overwegende dat het wenselijk is volgende signalisatie te plaatsen:

In de nieuwe verkaveling (straatnaam = Smokkelweg) gelegen tussen de Papestichelstraat en de ’t Angereelstraat te Appelterre wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 30 km/uur.

Signalisatie: toegang tot de zone F4a en uitgang van de zone F4b.

In de Smokkelweg te Appelterre wordt het parkeren uitsluitend toegelaten in de daarvoor afgebakende dwarse parkeervakken en dit uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

Signalisatie: E9b met onderbord type Xa

Op de aansluiting van de Smokkelweg met de ’t Angereelstraat wordt het verkeersbord B1 aangebracht. Terzelfdertijd wordt op ’t Angereelstraat een verkeersbord B15 aangebracht langs weerzijden van het kruispunt met de Smokkelweg.

Overwegende dat er bij het inrijden van de Smokkelweg te Appelterre een aanwijzingsbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) geplaatst zal worden;

Gelet op het detailplan et aanduiding van de te plaatsen signalisatie;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om in de nieuwe verkaveling (straatnaam = Smokkelweg) gelegen tussen de Papestichelstraat en de ’t Angereelstraat te Appelterre een snelheidsbeperking in te voeren van 30 km/uur.

Signalisatie: toegang tot de zone F4a en uitgang van de zone F4b.

Artikel 2

Er wordt goedkeuring verleend om in de Smokkelweg te Appelterre het parkeren uitsluitend toe te laten in de daarvoor afgebakende dwarse parkeervakken en dit uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

Signalisatie: E9b met onderbord type Xa

Artikel 3

Er wordt goedkeuring verleend om op de aansluiting van de Smokkelweg met de ’t Angereelstraat het verkeersbord B1 aan te brengen. Terzelfdertijd wordt op ’t Angereelstraat een verkeersbord B15 aangebracht langs weerzijden van het kruispunt met de Smokkelweg.

Artikel 4

Er wordt goedkeuring verleend om bij het inrijden van de Smokkelweg te Appelterre een aanwijzingsbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) te plaatsen.

Artikel 5

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbank van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, technische dienst stad Ninove.


Contact informatie