GR20170426 punt 17: Mobiliteit - Outer/Nederhasselt - Nederhasseltstraat - snelheidsremmende objecten - plaatsing signalisatie - goedkeuring (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat er in de Nederhasseltstraat te Outer/Nederhasselt regelmatig snel gereden wordt ondanks de huidige snelheidsbeperking van 50 km/uur;

Overwegende dat vanuit de mobiliteitsdienst de mogelijkheid werd onderzocht snelheidsremmende objecten (type sluissysteem) te plaatsen in de Nederhasseltstraat te Outer/Nederhasselt en deze te voorzien van de nodige signalisatie;

Overwegende dat deze snelheidsremmende objecten op volgende locatie geplaatst kunnen worden en deze voorzien dienen te worden van de nodige voorrangsborden:

Ter hoogte van huisnummer 42 - 42CTer hoogte van huisnummer 67 en perceelgrens huisnummer 71/73Ter hoogte van huisnummer 157 en de perceelgrens huisnummer 172/176Ter hoogte van huisnummer 163 en perceelgrens huisnummer 180/182Rechtover huisnummer 298 en ter hoogte van huisnummer 297Ter hoogte van huisnummer 318, huisnummer 315 en huisnummer 324

Overwegende dat bovenvermelde wijzigingen ten goede zal komen van de verkeersveiligheid en de gewijzigde situatie zal zorgen voor een verlaging van de snelheid;

Gelet op het detailplan in bijlage;

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 8 februari 2017;

Gelet op het collegebesluit van dinsdag 14 maart 2017 waarbij het verslag van de verkeerscommissie van woensdag 8 februari 2017 werd goedgekeurd;

Besluit:

met 27 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om in de Nederhasseltstraat te Outer/Nederhasselt op de hieronder vermelde locaties snelheidsremmende ingrepen uit te voeren omvattende het creëren van een sluissysteem door het plaatsen van snelheidsremmende objecten:

Ter hoogte van huisnummer 42 - 42CTer hoogte van huisnummer 67 en perceelgrens huisnummer 71/73Ter hoogte van huisnummer 157 en de perceelgrens huisnummer 172/176Ter hoogte van huisnummer 163 en perceelgrens huisnummer 180/182Rechtover huisnummer 298 en ter hoogte van huisnummer 297Ter hoogte van huisnummer 318, huisnummer 315 en huisnummer 324

De voorrangsregeling ter hoogte van de hierboven vermelde in te richten sluissystemen zal aangeduid worden door de voorrangsborden B21 en B19.

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, signalisatiedienst stad Ninove, Politie Ninove.


Contact informatie