GR20170426 punt 16: Openbare werken - gedeeltelijke wijziging van de rooilijn in Appelterre-Dorp te Appelterre-Eichem - vaststellen definitief voorstel (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijn werd gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Gelet op het rooilijnplan van Appelterre-Dorp, waarvoor KB werd verleend op 6 juli 1967;

Overwegende dat voornoemde rooilijn niet werd gerealiseerd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2017 waarbij het voorstel om de rooilijn van Appelterre-Dorp, meer bepaald ter hoogte van de percelen kadastraal gekend, Ninove, 9e afdeling, Appelterre-Eichem, sectie B, deel van het openbaar domein en nummers 335p, 335r, 334h, 333d, 332n en 332m te wijzigen, voorlopig werd vastgesteld;

Gelet op voornoemde beslissing waarbij aan het college van burgemeester en schepenen opdracht werd gegeven om gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek te organiseren;

Overwegende dat het dossier van 24 februari 2017 tot en met 27 maart 2017 ter inzage werd gelegd;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 27 maart 2017 waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gewijzigde rooilijn van Appelterre-Dorp te Appelterre-Eichem definitief vast te stellen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van Appelterre-Eichem, meer bepaald ter hoogte van de percelen, kadastraal gekend sectie B, deel van het openbaar domein en de nummers 335p, 335r, 334h, 333d, 332n en 332m, wordt definitief vastgesteld.

Artikel 2

Een afschrift van dit gemeenteraadsbesluit wordt samen met het gewijzigde rooilijnplan en de stukken van het gehouden openbaar onderzoek opgestuurd naar de bestendige deputatie.


Contact informatie