GR20170426 punt 23: Mobiliteit - betalend parkeren te Ninove - opmaak nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - stadswegen - goedkeuring (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 waarbij het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betalend parkeren op stadswegen werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 waarbij het parkeren in de gemarkeerde parkeerzones, het inrichten van 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap, het invoeren van een blauwe zone voor Preulegem te Ninove werd goedgekeurd;

Overwegende dat wordt voorgesteld artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 voor wat betreft het regime van de parkeertijd (blauwe zone reglementering) – uitgezonderd bewoners op te heffen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 waarbij het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2011 met betrekking tot het betalend parkeren op stadswegen werd opgeheven en waarbij het nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betalend parkeren op stadswegen werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 waarbij het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten in de stad werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 waarbij het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 waarbij het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 met betrekking tot het betalend parkeren op stadwegen werd opgeheven en waarbij het nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betalend parkeren op stadswegen en gewestwegen werd goedgekeurd;

Gelet op het schrijven van 3 juli 2015 van Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, besluit van de secretaris-generaal van 29 juni 2015, waarbij het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het betalend parkeren aangenomen door de gemeenteraad van Ninove in zitting van 23 april 2015, niet werd goedgekeurd om volgende reden:

- Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat niet akkoord met de maatregel gezien enkel een kaart de locaties en de zones vermeldt. Dit zou impliceren dat dit betalend parkeren (lang parkeren 4u) impliceert. De N405 is aangeduid in groen wat gratis parkeren impliceert, maar alle aanpalende straten zijn niet ingekleurd, dus rijst de vraag welke regeling er geldt.

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2015 waarbij het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 werd opgeheven en het nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer-stadswegen voor betalend parkeren werd goedgekeurd;

Gelet op het schrijven van 25 november 2015 van Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, besluit van de secretaris-generaal van 16 november 2015, waarbij het aanvullend reglement aangenomen door de gemeenteraad van Ninove in zitting van 10 september 2015, houdende een parkeermaatregel op een gewestweg N405, niet werd goedgekeurd om volgende reden:

- Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat niet akkoord met de maatregel gezien het besluit vermeldt dat het reglement enkel betrekking heeft op stadswegen, terwijl een deel van de Aalstersesteenweg (zone 15), de gewestweg N405, nog steeds gevat is in onderhavig reglement.

Overwegende dat de gewestweg N405 niet mag opgenomen worden in het aanvullend reglement op de gemeentewegen;

Overwegende dat vervolgens een aangepaste kaart voor “betalend parkeren te Ninove” werd opgemaakt met afbakening van de specifieke zones;

Overwegende dat de zone betalend parkeren-kort parkeren (maximum 2 uur) (zie kaart) in rood afgebakend wordt:

Centrumlaan kruispunt met de Onderwijslaan

Vuurkruisersstraat kruispunt met de Polderbaan

Vuurkruisersstraat kruispunt met de Geraardsbergsestraat

Geraardsbergsestraat ter hoogte van huisnummer 59

Lavendelstraat – Geraardsbergsestraat kruispunt met Dam

Biezenstraat kruispunt met Dekenijstraat

Despauteerstraat grens huisnummer 1 - 5

Graanmarkt huisnummer 38/40, Graanmarkt huisnummer 65

Burchtstraat kruispunt met Onderwijslaan

Centrumlaan kruispunt met Bevrijdingslaan

Overwegende dat de zone betalend parkeren - lang parkeren (maximum 4 uur) (zie kaart) paars afgebakend wordt:

Zone 1:

Brusselstraat 120 (kruispunt met Leopoldlaan/Brusselsesteenweg);

Pollarestraat 4

Parklaan 1 (kruispunt met Brusselstraat)

Vaartweg kruispunt Dokter Frans Hemerijckxplein (parking ter hoogte van zwembad)

Denderkaai kruispunt Wandelweg

Paternostergang huisnummer 6

Burchtdam kruispunt Desire De Bodtkaai-Burchtstraat

Burchtstraat kruispunt met Burchtstraat-Onderwijslaan

Onderwijslaan huisnummer 14

Bevrijdingslaan ter hoogte van kruispunt Centrumlaan

Zone 2:

Oude Kaai huisnummer 26/28-13

Graanmarkt huisnummer 65-38/40

Clement Behnplein huisnummer 5/7 kruispunt met Mallaardstraat

Clement Behnplein, kruispunt Nederwijk

Dreefstraat kruispunt Pamelstraat

Astridlaan tot en met huisnummer 11

Weggevoerdenstraat kruispunt met de Fernand Tavernestraat

Weggevoerdenstraat huisnummer 130 – Aalstersesteenweg 1a

Weggevoerdenstraat kruispunt Abdijstraat

Stationsstraat kruispunt Vestbarmstraatje

Stationsstraat kruispunt Antoon De Vlaeminckstraat

Biezenstraat kruispunt met Dekenijstraat

Despauteerstraat kruispunt met Graanmarkt

Overwegende dat de zone betalend parkeren – goedkoop lang parkeren (maximum 24 uur) (zie kaart) geel afgebakend wordt:

- Parklaan kruispunt Brusselstraat tot Parklaan kruispunt Kluisweg

- Dokter Frans Hemerijckxplein (parking ter hoogte van zwembad)

- Paul De Montplein

- Ocmw-site (Burchtstraat huisnummer 44-46)

- Parking Oude Kaai huisnummer 34-44

- Parking Clement Behnplein (zijde Graanmarkt huisnummer 42-50)

Overwegende dat de blauwe zone (maximum 1 uur) (zie kaart) lichtblauw afgebakend wordt:

Pollarestraat kruispunt Brusselstraat

Pollarestraat kruispunt Elisabethlaan

Kluisweg kruispunt met Parklaan

Parklaan kruispunt met Kluisweg

Parklaan tot en met kruispunt Vooruitgangstraat

Populierendreef kruispunt Parklaan

Huifkwarweg kruispunt Kluisweg

Overwegende dat de blauwe zone (maximum 2 uur) (zie kaart) donkerblauw afgebakend wordt:

Zone 1

- Polderbaan huisnummer 125 kruispunt met Molendenderstraat

Polderbaan kruispunt Vuurkruisersstraat

Geraardsbergsestraat kruispunt met Vuurkruisersstraat

- Preulegem huisnummer 1-4

Preulegem kruispunt Gentsestraat

Savooistraat kruispunt Zuidstraat-Ooststraat

Dam kruispunt Lavendelstraat-Geraardsbergsestraat

- Kerkplein huisnummer 32- Dam huisnummer 2 Kerkplein kruispunt Kloosterweg

Dekenijstraat kruispunt Biezenstraat

Antoon De Vlaeminckstraat kruispunt met Biezenstraat

Pauwstraat kruispunt Stationsstraat

Abdijparking Antoon De Vlaeminckstraat

Zone 2

- Nederwijk huisnummer 4-15

Pamelstraat huisnummer 1-Dreefstraat huisnummer 15

Astridlaan huisnummer 40

Astridlaan huisnummer 110

Pamelstraat huisnummer 336-343

Nieuwe Weg huisnummer 1-Nederwijk huisnummer 263

Nederwijk kruispunt Mallaardstraat

Overwegende dat de zone gratis parkeren (zie kaart) groen afgebakend wordt:

- Parking Edingsesteenweg huisnummer 2 ter hoogte van de kerk

- Parking Mallaardstraat (kadastraal perceel Ninove 2de Afdeling, Sectie B 0474G 2)

Parking Mallaardstraat, huisnummer 11-21/29

- Astridlaan (parking station)

- Fernand Tavernestraat (parking station)

Overwegende dat het aangewezen is een aparte regeling uit te werken voor de bewoners van de straten met betalend parkeren en dat hiervoor de kaart “zones voor bewonerskaarten” opgemaakt werd;

Overwegende dat bewonerskaarten afgeleverd zullen worden volgens de voorwaarden van het retributiereglement;

Overwegende dat het aangewezen is om shop&go-zones met intelligente sensor in het parkeervakken te voorzien op verschillende locaties in Ninove waarbij je parkeerduur registreert en meet waardoor er 30 minuten gratis geparkeerd kan worden;

Overwegende dat de er verschillende shop&go-zones uitgetest zullen worden zodat dit kan worden geëvalueerd vooraleer deze definitief in voege gaan:

Signalisatie:

E9b-bord (blauw bord met onderbord maximum 30 minuten) maandag tot en met zaterdag van 8 u 30 tot 18u30 uur.

Overwegende dat het aangewezen is gezien de nood aan voldoende flexibiliteit in de afbakening van deze shop&go-zones deze afbakening te delegeren aan het schepencollege;

Overwegende dat tijdens de infovergadering van maandag 2 maart 2015 tussen de inwoners van Okegem en de mobiliteitsdienst het voorstel werd geformuleerd een blauwe zone in te voeren in Okegem-Dorp;

Overwegende dat bewoners, handelaars er allen voorstander van waren om in Okegem-Dorp van huisnummer 24 bus 1 tot en met huisnummer 22 een blauwe zone in te voeren waarbij het gebruik van de parkeerschijf wordt verplicht van maandag tot zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur. De maximum parkeerduur bedraagt een uur;

Gelet op het detailplan met aanduiding van de zones betalend parkeren;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

13 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

Artikel 1

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 voor wat betreft het regime van parkeertijd (blauwe zone reglementering) – uitgezonderd bewoners wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraadsbeslissingen van 23 april 2015 en 10 september 2015 met betrekking tot het betalend parkeren worden opgeheven.

Artikel 3

De kaart “betalend parkeren in Ninove” met hierna vermelde afbakening wordt goedgekeurd.

Artikel 4

De zone betalend parkeren – kort parkeren (maximum 2 uur) ( zie kaart rood) waarbij betalend parkeren en bewonerskaart geldt en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten wordt goedgekeurd. De betalende zone wordt gesignaleerd met het bord ZE9b T en bewonerskaart en ZE9b T/ en wordt als volgt afgebakend:

Centrumlaan kruispunt met de Onderwijslaan

Vuurkruisersstraat kruispunt met de Polderbaan

Vuurkruisersstraat kruispunt met de Geraardsbergsestraat

Geraardsbergsestraat ter hoogte van huisnummer 59

Lavendelstraat – Geraardsbergsestraat kruispunt met Dam

Biezenstraat kruispunt met Dekenijstraat

Despauteerstraat grens huisnummer 1 - 5

Graanmarkt huisnummer 38/40, Graanmarkt huisnummer 65

Burchtstraat kruispunt met Onderwijslaan

Centrumlaan kruispunt met Bevrijdingslaan

Artikel 5

De zone betalend parkeren - lang parkeren (maximum 4 uur) (zie kaart paars) waarbij betalend parkeren en bewonerskaart geldt en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten wordt goedgekeurd. De betalende zone wordt gesignaleerd met het bord ZE9b T en bewonerskaart en ZE9b T/ en wordt als volgt afgebakend:

Zone 1:

Brusselstraat 120 (kruispunt met Leopoldlaan/Brusselsesteenweg)

Pollarestraat 4

Parklaan 1 (kruispunt met Brusselstraat)

Vaartweg kruispunt Dokter Frans Hemerijckxplein (parking ter hoogte van zwembad)

Denderkaai kruispunt Wandelweg

Paternostergang huisnummer 6

Burchtdam kruispunt Desire De Bodtkaai-Burchtstraat

Burchtstraat kruispunt met Burchtstraat-Onderwijslaan

Onderwijslaan huisnummer 14

Bevrijdingslaan ter hoogte van kruispunt Centrumlaan

Zone 2:

Oude Kaai huisnummer 26/28-13

Graanmarkt huisnummer 65-38/40

Clement Behnplein huisnummer 5/7 kruispunt met Mallaardstraat

Clement Behnplein, kruispunt Nederwijk

Dreefstraat kruispunt Pamelstraat

Astridlaan tot en met huisnummer 11

Weggevoerdenstraat kruispunt met de Fernand Tavernestraat

Weggevoerdenstraat huisnummer 130 – Aalstersesteenweg 1a

Weggevoerdenstraat kruispunt Abdijstraat

Stationsstraat kruispunt Vestbarmstraatje

Stationsstraat kruispunt Antoon De Vlaeminckstraat

Biezenstraat kruispunt met Dekenijstraat

Despauteerstraat kruispunt met Graanmarkt

Artikel 6

De zone betalend parkeren (goedkoop langparkeren (maximaal 24 uur) (zie kaart geel) waarbij betalend parkeren geldt en dit volgens de gebruiksmodaliteiten op de parkeermeters of parkeerautomaten wordt goedgekeurd. De betalende zone wordt gesignaleerd met een bord ZE9b T en bewonerskaart en ZE9b T/ en wordt als volgt afgebakend:

- Parklaan kruispunt Brusselstraat tot Parklaan kruispunt Kluisweg

- Dokter Frans Hemerijckxplein (parking ter hoogte van zwembad)

- Paul De Montplein

- Ocmw-site (Burchtstraat huisnummer 44-46)

- Parking Oude Kaai huisnummer 34-44

- Parking Clement Behnplein (zijde Graanmarkt huisnummer 42-50

Artikel 7

De blauwe zone (maximum 2 uur) (zie kaart donkerblauw) waarbij maximum 2 uur uitgezonderd bewoners geldt wordt goedgekeurd. De zone wordt gesignaleerd met een bord ZE9a G (maximum 2 uur) uitgezonderd bewoners en ZE9a G/ en wordt als volgt afgebakend:

Zone 1

- Polderbaan 125 kruispunt Molendenderstraat

Polderbaan kruispunt Vuurkruisersstraat

Geraardsbergsestraat kruispunt met Vuurkruisersstraat

- Preulegem huisnummer 1-4

Preulegem kruispunt Gentsestraat

Savooistraat kruispunt Zuidstraat-Ooststraat

Dam kruispunt Lavendelstraat-Geraardsbergsestraat

- Kerkplein huisnummer 32- Dam huisnummer 2 Kerkplein kruispunt Kloosterweg

Dekenijstraat kruispunt Biezenstraat

Antoon De Vlaeminckstraat kruispunt met Biezenstraat

Pauwstraat kruispunt Stationsstraat

Abdijparking Antoon De Vlaeminckstraat

Zone 2

- Nederwijk huisnummer 4-15

Pamelstraat huisnummer 1-Dreefstraat huisnummer 15

Astridlaan huisnummer 40

Astridlaan huisnummer 110

Pamelstraat huisnummer 336-343

Nieuwe Weg huisnummer 1-Nederwijk huisnummer 263

Nederwijk kruispunt Mallaardstraat

Artikel 8

De blauwe zone (maximum 1 uur) (zie kaart lichtblauw) waarbij maximum 1 uur uitgezonderd bewoners geldt wordt goedgekeurd. De zone wordt gesignaleerd met een bord ZE9a G (maximum 1 uur) uitgezonderd bewoners en ZE9a G/ en wordt als volgt afgebakend:

Pollarestraat kruispunt Brusselstraat

Pollarestraat kruispunt Elisabethlaan

Kluisweg kruispunt met Parklaan

Parklaan kruispunt met Kluisweg

Parklaan tot en met kruispunt Vooruitgangstraat

Populierendreef kruispunt Parklaan

Huifkwarweg kruispunt Kluisweg

Artikel 9

De zone gratis parkeren (zie kaart groen) wordt goedgekeurd en bevat volgende locaties:

- Parking Edingsesteenweg huisnummer 2 ter hoogte van de kerk

- Parking Mallaardstraat (kadastraal perceel Ninove 2de Afdeling, Sectie B 0474G 2)

Parking Mallaardstraat, huisnummer 11-21/29

- Astridlaan (parking station)

- Fernand Tavernestraat (parking station)

Artikel 10

Het schepencollege krijgt de delegatie om shop&go-zones af te bakenen waarbij in de betrokken parkeervakken een intelligente sensor de parkeerduur meet. In de door het schepencollege afgebakende shop&go-zones wordt de parkeerduur beperkt tot maximum 30 minuten.

Signalisatie:

E9b-bord (blauw bord met onderbord maximum 30 minuten) maandag tot en met zaterdag van 8 u 30 tot 18u30 uur.

Artikel 11

In Okegem (dorpsplein) wordt de volgende blauwe zone goedgekeurd en wordt een beperkte parkeertijd ingesteld van maximum 1 uur:

Okegem- dorp, van huisnummer 24 bus 1 tot en met huisnummer 22

Het gebruik van de parkeerschijf wordt verplicht van maandag tot zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur. De maximum parkeerduur bedraagt een uur.

Signalisatie: De blauwe zone reglementering wordt aangeduid door een verkeersbord E9a aangevuld met de parkeerschijf, met onderborden type VIIb, parkeerschijf maximum 1 uur en van maandag tot zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur.

Artikel 12

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.


Contact informatie