GR20170426 punt 13: Financiële dienst - Sint-Christoffel Pollare - budgetwijziging 2016 - kennisname (datum van publicatie 12.05.2017)

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2015 houdende goedkeuring van het budget 2016 van de kerkfabrieken;

 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Christoffel Pollare 16 december 2016 waarbij de budgetwijziging 2016/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 4 januari 2017 voor de kerkfabriek Sint-Christoffel Pollare;

 

Overwegende dat het volledig dossier op 21 maart 2017 is ingekomen op het stadsbestuur;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Christoffel Pollare een budgetwijziging 2016/1 vraagt omwille van interne kredietverschuivingen;

 

Overwegende dat Sint-Christoffel Pollare diverse verschuivingen doorvoert zonder dat de toelagen uit het goedgekeurde meerjarenplan wijzigen en dit dus geen financiële gevolgen heeft voor de stad Ninove;

 

Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van de budgetwijziging;

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

Van de budgetwijziging 2016/1 van de kerkfabriek Sint-Christoffel Pollare wordt kennis genomen.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

 

Oorspronkelijk budget

Budget na wijziging 2016/1

Sint-Christoffel Pollare

€ 11.965,26

€ 11.965,26

 

Artikel 3

 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

 

Oorspronkelijk budget

Budgetwijziging 2016/1

Sint-Christoffel Pollare

€ 0,00

€ 0,00

 

Artikel 4

 

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.


Contact informatie