GR20170426 punt 11: Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad - aanpassing (datum van publicatie 10.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2015 houdende aanpassing van het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad;

Overwegende dat de handelaars en het publiek vragende partij zijn om het SMS-parkeren in te voeren waarbij de parkeerder een parkeersessie kan starten via SMS;

Overwegende dat parkeren via SMS voor de gebruiker niet kosteloos is omdat er telkens een transactiekost betaald dient te worden voor het verzenden van de SMS naar de provider voor het starten en het stopzetten van de parkeersessie waarbij de provider een bevestiging stuurt van het starten van de parkeersessie en het verstrijken van de parkeersessie;

Overwegende dat de transactiekosten ten laste zijn van de gebruiker van het SMS-parkeren;

Overwegende dat de zorgverstrekkers reeds lange tijd vragende partij zijn om een parkeerkaart voor zorgverstrekker in te voeren;

Overwegende dat een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking in aanmerking komt voor het aanvragen van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers als het een door he RIZIV erkende zorgverstrekker of organisatie is;

Overwegende dat een lijst van de gebruikte voertuigen (kentekenplaat, datum ingebruikname, merk, type, verzekeraar en polisnummer) steeds bij de aanvraag dient te worden bijgevoegd;

Overwegende dat door de toepassing van artikel 5 §3 het college van burgemeester en schepenen gemachtigd wordt om een gehele of gedeeltelijke opheffing van het retributiereglement op het parkeren in zekere straten van de stad voor de duur van een evenement toe te staan;

Overwegende dat dergelijke machtiging eveneens zou kunnen verleend worden bij het uitvoeren van geologische werken of openbare werken in de straat omdat de parkeerplaatsen niet of gedeeltelijk benut kunnen worden;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017 houdende goedkeuring van een nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer;

Overwegende dat om het te voeren parkeerbeleid volledig tot zijn recht te laten komen, het aangewezen is om het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad hierop af te stemmen;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 onthoudingen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

De gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2015 wordt vanaf 15 mei 2017 opgeheven. Het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad wordt van dan af als volgt vastgesteld :

Artikel 1

Er wordt ten voordele van de stad een retributie geheven op de plaatsen waar de beperking van de parkeertijd gereglementeerd is en waar het gebruik van parkeerautomaten verplicht is.

Artikel 2

De retributie wordt als volgt bepaald :

De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan hetzij in de voormiddag (van 8u30’ tot 13u30’), hetzij in de namiddag (van 13u30’ tot 18u30’) gedurende maximum 5 uur parkeren op de onder artikel 1 bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van € 15,00. Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid als “tarief 1”.

De retributie wordt betaald :

- ofwel vooraf, door aankoop van een blanco parkeerticket bij de concessionaris, hetzij door storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket dat in dit geval door de daartoe bevoegde persoon op het voertuig wordt aangebracht. Dit ticket wordt geldig gemaakt op het ogenblik van het parkeren door inschrijving, in onuitwisbare inkt en in volle letters van de datum en de tijdsperiode (voormiddag of namiddag) van het parkeren,

- ofwel op het ogenblik van het parkeren van het voertuig, aan de bevoegde controlerende parkeerwachter, tegen overhandiging van een geldig gemaakt parkeerticket.

De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.

Bij afwezigheid van dergelijk parkeerticket op het ogenblik van het parkeren dient de retributie betaald te worden binnen de vijf dagen, dag van uitschrijving inbegrepen :

- ofwel in speciën bij de concessionaris

- ofwel door storting of overschrijving op de post/bankrekening van de concessionaris, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket, dat in dit geval door de bevoegde controlerende parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2 geldt voor de bestuurder, die voor een korte parkeertijd verkiest te parkeren het tarief 2. De betaling daarvan geeft recht op een onafgebroken parkeertijd waarvan de duur beperkt wordt volgens de modaliteiten op de toestellen vermeld onder “tarief 2”.

Deze retributie bedraagt voor:

Bezoekers:

- In de rode zone (kort parkeren max. 2 uur):

€ 0,50 per 30 minuten, € 1,00 per uur, € 2,00 per 1½ uur en € 3,00 per 2 uur

- In de oranje zone (lang parkeren max. 4 uur):

€ 0,50 per 30 minuten, € 1,00 per uur, € 1,50 per 1½ uur, € 2,00 per 2 uur, € 2,50 per 2½ uur, € 3,00 per 3 uur, € 3,50 per 3½ uur en € 4,00 per 4 uur

- In de gele zone (goedkoop lang parkeren max. 10 uur): € 0,25 per 30 minuten, € 0,50 per uur, € 0,75 per 1½ uur, € 1,00 per 2 uur, … , € 5,00 per 10 uur

Abonnementen:

- € 15,00 per maand voor een parkeerabonnement type 1 waarmee kan geparkeerd worden van maandag tot en met vrijdag in alle parkeerzones, behalve de rode zone, de OCMW-parking, het Twijnsterplein en het Kerkplein

- € 25,00 per maand voor een parkeerabonnement type 2 waarmee geparkeerd kan worden van maandag tot en met zaterdag in alle parkeerzones, behalve de rode zone, de OCMW-parking, het Twijnsterplein en het Kerkplein

- € 100,00 per jaar voor een parkeerabonnement type 3 waarmee geparkeerd kan worden van maandag tot en met vrijda g op één van de volgende parkings: ofwel op het Dr. Hemerijckxplein, ofwel op het Paul De Montplein

- € 15,00 voor het afleveren van een duplicaat van een parkeerabonnement bij verlies, diefstal of beschadiging

Zorgverstrekkers:

- € 100,00 per jaar voor het afleveren van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers

- € 15,00 voor het afleveren van een duplicaat van een parkeerkaart voor zorgverstrekkers bij verlies, diefstal of beschadiging

De retributie is bij voorafbetaling verschuldigd en betaalbaar:

- ofwel d.m.v. het nemen van een ticket uit de daarvoor voorziene ticketautomaten of door toepassing van de op deze automaten voorziene werkwijze

- ofwel d.m.v. het aankopen van een elektronische parkeerkaart PIAF bij de concessiehouder die op het ogenblik van het parkeren van het motorvoertuig ingeschakeld wordt en waardoor de kaart gedebiteerd wordt volgens de parkeerduur

- ofwel d.m.v. het aankopen van een parkeerabonnement bij de concessiehouder

- ofwel d.m.v. het aankopen van een parkeerkaart voor zorgverstrekker bij de concessiehouder

- ofwel d.m.v. het versturen van een SMS of elektronische boodschap via GSM waarbij de transactiekosten ten laste gelegd worden van de SMS-parkeerder.

Het parkeerabonnement is geldig:

- voor de duur vermeld op het parkeerabonnement

- voor de nummerplaten vermeld op het parkeerabonnement. Het aantal wordt beperkt tot maximum twee nummerplaten.

Een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor zorgverstrekker als het een door het RIZIV erkende zorgverstrekker of organisatie is. Een lijst van de gebruikte voertuigen (kentekenplaat, datum ingebruikname, merk, type, verzekeraar en polisnummer) moet steeds bij de aanvraag gevoegd worden.

De parkeerkaart voor zorgverstrekker is geldig:

- voor de duur vermeld op de parkeerkaart

- voor de nummerplaat vermeld op de parkeerkaart.

Een gratis parkeerticket, dat eveneens volgens de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaten kan bekomen worden, wordt aangeboden aan de bestuurder die zijn/haar voertuig wenst te parkeren voor een periode van maximum 15 minuten.

Artikel 4

In afwijking van artikel 2 en 3 kunnen bestuurders in de door het college van burgemeester en schepenen afgebakende shop & go-zones gratis parkeren voor een maximale duur van 30 minuten.

De bestuurder die in deze zones hetzij in de voormiddag (van 8u30’ tot 13u30’), hetzij in de namiddag (van 13u30’ tot 18u30’) langer verkiest te parkeren dan 30 minuten kan dit tegen betaling van een retributie van € 20,00.

De retributie wordt betaald :

- ofwel vooraf, door aankoop van een blanco parkeerticket bij de concessionaris, hetzij door storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket dat in dit geval door de daartoe bevoegde persoon op het voertuig wordt aangebracht. Dit ticket wordt geldig gemaakt op het ogenblik van het parkeren door inschrijving, in onuitwisbare inkt en in volle letters van de datum en de tijdsperiode (voormiddag of namiddag) van het parkeren,

- ofwel op het ogenblik van het parkeren van het voertuig, aan de bevoegde controlerende parkeerwachter, tegen overhandiging van een geldig gemaakt parkeerticket.

De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.

Bij afwezigheid van dergelijk parkeerticket op het ogenblik van het parkeren dient de retributie betaald te worden binnen de vijf dagen, dag van uitschrijving inbegrepen :

- ofwel in speciën bij de concessionaris

- ofwel door storting of overschrijving op de post/bankrekening van de concessionaris, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket, dat in dit geval door de bevoegde controlerende parkeerwachter op het voertuig wordt aangebracht.

Artikel 5

Het parkeerabonnement, de parkeerkaart voor zorgverstrekkers, de elektronische parkeerkaart PIAF of het parkeerticket dat vooraf, ofwel gratis werd genomen, ofwel werd aangekocht of werd afgeleverd door de bevoegde parkeerwachter moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden geplaatst of op het voorste deel van het voertuig worden aangebracht.

Artikel 6

§1 Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd.

§2 De bestuurders van voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van een eigendom waarvan de nummerplaat duidelijk zichtbaar op de garagepoort of inrit is aangebracht worden vrijgesteld van het gebruik van de parkeerautomaat. Deze bestuurders zijn bijgevolg geen retributie verschuldigd.

§3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om bij een evenement of werken in de straat waar het betalend parkeren van toepassing is, een gehele of gedeeltelijke opheffing van het retributiereglement op het parkeren in zekere straten van de stad voor de duur van het evenement of werken toe te staan.

Artikel 7

De begunstigden van de beschikkingen van artikel 27.4.1 van de wegcode in het bezit van de speciale kaart, hebben de toelating hun voertuig te parkeren, kosteloos en zonder beperking van duur, op alle parkeerplaatsen. Ze zijn verplicht voornoemde kaart op de binnenkant van de voorruit of op het voorste deel van hun voertuig aan te brengen.

Artikel 8

Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 1,50 kosten ten laste van de wanbetaler verstuurd.

Indien de betaling uitblijft zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.

Indien de betaling uitblijft zal een laatste aanmaning met € 6,25 kosten verstuurd worden.

Artikel 9

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 10

Een afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving aan de heer gouverneur worden toegezonden.


Contact informatie