GR20170426 AP4: Interpellatie met vragen en moties (p2) van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van middenstand en openbare werken m.b.t. de handelskern versterkende maatregelen en de opwaardering van de straat

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Vna Den Driessche in zijn interpellatie met vragen en moties vermeld:

“Motivatie:

Op 18 april werden we samen met de leden van de GECORO en de handelaars opnieuw uitgenodigd voor een zogezegde ‘inspraakvergadering’ om het ontwerp voor de vernieuwing van de Beverstraat te bespreken. In tegenstelling tot de uitwerking van handelskern versterkende maatregelen, zitten we in dit dossier al in de fase waar het materiaal en uitzicht worden gekozen van de verharding en het straatmeubilair. Nu nog de kleur van de bloemen en we zijn vertrokken… Alleen blijkt het ontwerp nog niet helemaal op punt te staan.

Toelichting:

Waarom jullie dit soort vergaderingen ‘inspraakvergaderingen’ noemen, is me eigenlijk nog altijd niet duidelijk. De aanwezigen mogen wel hun gedacht zeggen, maar om te zeggen dat ze echt inspraak hebben en dat er op basis van toch wel onderbouwde bedenkingen aanpassingen worden gedaan, is wat anders.

Wij hebben na de vergadering alvast niet nagelaten om aan de ontwerper enkele constructieve voorstellen te doen ter verbetering van het ontwerp. Zij waren er positief over. We hopen daarom dat jullie, in het algemeen belang, deze positieve en constructieve voorstellen uit de oppositie weerhouden.

Voorstel 1 was het spiegelen van de parkeerplaatsen voor schuin parkeren. Dit is een meer natuurlijke manier van parkeren en moet vooral zorgen voor een verhoogde veiligheid voor de fietser die in tegengestelde richting rijdt. In een straat met eenrichtingsverkeer durven automobilisten immers wel eens vergeten dat er fietsers uit de andere richting kunnen komen en dat zou vooral bij schuin parkeren links van de rijweg, gevaarlijk kunnen zijn. We zijn immers dus mening dat wanneer je een straat vernieuwt met als één van de doelen om meer fietsers in het straatbeeld te krijgen, je ook moet zorgen dat dit zo veilig mogelijk kan. Er zijn trouwens geen praktische bezwaren om dit niet te doen.

Voorstel 2 was om het project flexibeler te maken. In het voorgelegde ontwerp wordt immers uitgegaan van de huidige toestand, alsof die nooit meer zou (mogen) wijzigen. Als de verhardingen voor parkeerzones, terrassen en multifunctionele zones uniform zouden zijn, dan kan de functie ervan op termijn wel eenvoudig wijzigen. De functie bepalen kan door gebruik te maken van verplaatsbare elementen als bloembakken, kunstwerken, straatmeubilair. Die maken dan duidelijk vanaf waar de zone bereikbaar is. Vanaf de straat of vanaf de rand. Zo kan wat vandaag nog parking is, morgen terras worden en uiteraard ook omgekeerd.

Voorstel 3 was om op de OCMW (Inghelant) site het publieke domein omhoog te brengen zodat op het gelijkvloers (en/of deels ingegraven) een grote oppervlakte uitsluitend voor parkeren kan worden voorzien tegen een haalbare bouwkost. Een gelijkvloerse (of beperkt ingegraven) ruimte met een publiek of semi publiek groendak dus.

Voorstel 4 was evenwel het belangrijkste, namelijk om eerst enkele belangrijke flankerende maatregelen uit te werken en dan pas tot verfraaiing van de Beverstraat over te gaan. Dus niet parallel, zoals jullie het zien. Wij zien immers niet in wat ons vandaag nog tegen houdt om werk te maken van maatregelen die nu al de middenstand ondersteunen zoals het voorzien van publieke toiletten, het voorzien van gratis wifi, het aanpakken van het probleem met langparkeerders (bewonerskaarten) en het aanbieden van een vestigingspremie en verlaagde belasting voor nieuwkomers. Een leegstandsheffing voor handelspanden en bedrijven met vrijstellingen (voor wie een pop-up toelaat of de etalage tijdelijk ter beschikking stelt van buren of derden) en de opmaak van een reglementering op gevelbedekkende reclame kunnen helpen voor een fraaier uitzicht. De opmaak van een globaal mobiliteitsplan moet helpen om de bereikbaarheid en doorstroming in het centrum te verbeteren. Het opleggen van een solidariteitsbijdrage moet voor meer samenhorigheid zorgen en extra activiteiten mogelijk maken. En dan heb ik nog niet eens alle voorstellen opgesomd die IDEA heeft beschreven en door de meerderheid in de beleidsvisie zijn overgenomen. Moeten al die voorstellen er morgen zijn? Neen, maar wat snel kan, moet er ook snel komen. Zonder uitstel. Tenzij de schepen van economie het niet meende als hij stelde dat alles op zijn beloop laten een ramp zou betekenen voor de middenstand.

Vragen:

Voor welke ‘prioritaire acties’ zoals die zijn vermeld in de ‘Beleidsvisie Detailhandel stad Ninove’ zijn de eerste initiatieven al genomen?Wat houdt de meerderheid tegen om flankerende maatregelen die eenvoudig uitvoerbaar zijn (wegens beschikbare reglementen in andere steden of eenvoudig invoerbaar), met spoed uit te werken, ter stemming voor te leggen en in voege te laten treden?Wat werd er aan het ontwerp voor de herinrichting van de Beverstraat al aangepast op vraag van de handelaars?

Moties:

De gemeenteraad vraagt het CBS om ten laatste op de gemeenteraad van 22 juni 2017 voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen m.b.t. eenvoudig te vinden of snel aan te passen reglementen voor het versterken van de handelskern zoals:

- Een reglement op leegstand met voorwaardelijke vrijstellingen

- Een reglement op gevelbedekkende reclame

- Een aanpassing van het parkeerreglement waarbij bewonerskaarten niet meer worden toegestaan in winkelstraten tijdens de openingsuren van winkels

De gemeenteraad vraagt aan het CBS om op de gemeenteraad van 22 juni 2017 de stand van zaken voor te leggen m.b.t.:

- Het voorzien van een gratis wifi netwerk in de handelskern

- Geschikte locaties voor publieke toiletten

- Een aanpassing van het belastingreglement en een vestigingspremie voor nieuwe middenstanders in de afgebakende handelskern

- De invoering van Shop & Go zones

De gemeenteraad vraagt aan het CBS om pas tot uitvoering van de verfraaiing van de Beverstraat over te gaan wanneer volgende flankerende maatregelen zijn geïmplementeerd of worden gegarandeerd:

- Aanpassing parkeerreglement waarbij bewonerskaarten minstens in de afgebakende handelskern en tijdens de openingsuren van de handelszaken, geweerd worden.

- De invoering van Shop & Go zones in de afgebakende handelskern

- In een straal van 500m rond de afgebakende handelskern, minimaal 250 parkeerplaatsen beschikbaar zijn tijdens de openingsuren van handelszaken, met uitsluiting van private parkings, met uitsluiting van de parkeerplaatsen binnen de afgebakende handelskern en met uitsluiting van tijdelijke parkeerzones.


Contact informatie