GR20150401 Punt 9. Financiële dienst - AGB Ninove - budget 2015 (datum van publicatie 16/04/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 3 maart 2015 waarbij het budget 2015 vastgesteld werd;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2015, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 5505;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het budget 2015 wordt goedgekeurd. De exploitatietoelage voor het dienstjaar 2015 bedraagt € 611 634, de investeringstoelage voor het dienstjaar 2015 bedraagt € 45.500, conform het goedgekeurde meerjarenplan.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

32.140

     A. Uitgaven

1.254.973

     B. Ontvangsten

1.287.113

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

45.500

     B. Ontvangsten

45.500

 

 

III. Andere (B-A)

-36.960

     A. Uitgaven

36.960

          1. Aflossingen financiële schulden

36.960

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-4.820

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

31.343

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

26.523

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

26.523

 

Artikel 3

 

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de heer gouverneur, aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove.

 

 


Contact informatie