GR20150401 Punt 8. Financiële dienst - AGB Ninove - meerjarenplanwijziging 2014 - 2019/1 (datum van publicatie 16/04/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 27 november 2013 waarin het oorspronkelijk meerjarenplan 2014- 2019 werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 3 maart 2015 waarbij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 /1 werd goedgekeurd;

 

Gelet op het ontwerp wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019/1, bestaande uit de strategische nota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 5505;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/1 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in het meerjarenplan bepaald als volgt:

2015: € 611.634

2016: € 564.099

2017: € 570.310

2018: € 588.262

2019: € 610.211

 

Artikel 3

 

De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in het meerjarenplan bepaald als volgt:

2015: € 45.500

2016: €   6.500

2017: €   4.000

2018: € 25.000

2019: € 0

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

32.140

     A. Uitgaven

1.254.973

     B. Ontvangsten

1.287.113

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

45.500

     B. Ontvangsten

45.500

 

 

III. Andere (B-A)

-36.960

     A. Uitgaven

36.960

          1. Aflossingen financiële schulden

36.960

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-4.820

 

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

31.343

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

26.523

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

26.523

 

Artikel 5

 

Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

33.046

     A. Uitgaven

1.259.771

     B. Ontvangsten

1.292.817

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

6.500

     B. Ontvangsten

6.500

 

 

III. Andere (B-A)

-39.545

     A. Uitgaven

39.545

          1. Aflossingen financiële schulden

39.545

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-6.500

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

26.523

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

20.023

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

20.023

 

Artikel 6

 

Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

35.896

     A. Uitgaven

1.264.111

     B. Ontvangsten

1.300.007

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

4.000

     B. Ontvangsten

4.000

 

 

III. Andere (B-A)

-42.396

     A. Uitgaven

42.396

          1. Aflossingen financiële schulden

42.396

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-6.499

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

20.023

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

13.524

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

13.524

 

 

Artikel 7

 

Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

39.039

     A. Uitgaven

1.279.916

     B. Ontvangsten

1.318.955

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

25.000

     B. Ontvangsten

25.000

 

 

III. Andere (B-A)

-45.538

     A. Uitgaven

45.538

          1. Aflossingen financiële schulden

45.538

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-6.499

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

13.524

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

7.024

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

7.024

 

Artikel 8

 

Het liquiditeitenbudget voor het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

42.502

     A. Uitgaven

1.299.414

     B. Ontvangsten

1.341.916

 

 

II. Investeringen (B-A)

0

     A. Uitgaven

 

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-49.002

     A. Uitgaven

49.002

          1. Aflossingen financiële schulden

49.002

          2. Toegestane leningen

 

          3. Toegestane investeringssubsidies

 

          4. Overige transacties uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

 

          4. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-6.499

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

7.024

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

525

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

525

 

 

Artikel 9

 

Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.


Contact informatie