GR20150401 Punt 5. Personeel - contractueel personeel vakantieperiode - aanpassing reglement (datum van publicatie 16/04/2015)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2005 inzake de tewerkstelling van contractueel personeel tijdens de vakantieperiodes;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2011 waarbij voor de verschillende initiatieven van de stad tijdens de vakantieperiodes, de modaliteiten werden vastgesteld;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2012 waarbij het aantal monitoren voor het taalspeelbad werd uitgebreid van 2 naar 6 monitoren;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2014 waarbij ook voor de technische dienst jobstudenten voorzien werden;

 

Overwegende dat de schoolopbouwwerker in haar verantwoordingsnota van 28 januari 2015 verzoekt om nog 2 bijkomende monitoren aan te stellen, wegens het overweldigend succes in augustus 2014 van het taalspeelbad wat het totaal op 8 monitoren zal brengen;

 

Overwegende dat het aangewezen is om meer monitoren te voorzien, zodat aan een grotere groep kinderen kan begeleid worden;

 

Overwegende dat de bibliotheek in de zomermaanden juli, augustus tot half september beroep wil doen op jobstudenten, waarvan er telkens 2 jobstudenten per maand zouden kunnen worden aangesteld;

 

Overwegende dat sinds 1 januari 2015 bijkomend twee personeelsleden van de bibliotheek hun prestaties verminderd hebben met 1/5, wat het totaal aan deeltijdse niet-vervangen personeelsleden in de bibliotheek op 4/5 VTE brengt;

 

Overwegende dat de personeelsbezetting van de bibliotheek in de zomerperiode onvoldoende is om een minimumbezetting in de vakantieperiode te overbruggen;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om de minimumleeftijd op 18 jaar brengen, aangezien er specifieke opdrachten aan de jobstudenten van de bibliotheek zullen worden gegeven en er geldafrekeningen aan de balie dienen te geschieden;

 

Overwegende dat deze bijkomende mogelijkheden moeten worden opgenomen in het daarvoor voorziene reglement;

 

Overwegende dat dankzij de inschakeling van jobstudenten minder vervangers of externen ingeschakeld moeten worden om afwezig of zieke personeelsleden te vervangen gedurende de zomermaanden;

 

Overwegende dat er een voorstel wordt uitgewerkt om de verloning van de jobstudenten en of monitoren op elkaar af te stemmen;

 

Overwegende dat de noodzakelijke kredieten zullen worden voorzien via een budgetaanpassing in 2015;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De tewerkstelling van tijdelijk contractueel personeel, in het statuut van jobstudent tijdens de vakantieperiodes, wordt aangevuld met tewerkstelling binnen de stad, meer bepaald:

 

Voor het taalspeelbad: 1 hoofmonitor en 7 monitoren i.p.v. 6 hoofdmonitoren.

Voor de bibliotheek: 2 jobstudenten in juli, 2 jobstudenten in augustus en 2 jobstudenten tot en met half september

 

Artikel 2

 

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in de functie van hoofdmonitor in het kader van het taalspeelbad worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van trap 10 van de salarisschaal C1.

 

De jobstudenten en/of monitoren aangesteld in de functie van monitor in het kader van het taalspeelbad worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van de salarisschaal E1 (trap 0).

 

De jobstudenten die aangeduid worden voor de bibliotheek zullen worden vergoed op basis van het uursalaris vastgesteld op 1/1976ste van de salarisschaal E1 (trap 0). Hiervoor worden geen specifieke voorwaarden vastgesteld. De leeftijdsvoorwaarde wordt vastgesteld op 18 jaar.

 

Artikel 3

 

Alle jobstudenten zijn op het einde van hun tewerkstelling onderworpen aan een evaluatie die bestaat uit een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat resulteert in een gunstig of ongunstig evaluatieresultaat. Enkel een gunstig evaluatieresultaat kan aanleiding geven tot een nieuwe overeenkomst als jobstudent.

 

 


Contact informatie