GR20150401 Punt 12. Mobiliteit - Meerbeke - Eggerstraat-Zuid - invoeren eenrichtingsverkeer in de Eggerstraat-Zuid (gedeelte tussen de Brusselsesteenweg N8 en de Bodemstraat) uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A - stadswegen (datum van publicati

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat ingevolge de Gbc-vergadering van maandag 27 februari 2015, herinrichting N8 Brusselsesteenweg, het voorstel werd geformuleerd om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Eggerstraat-Zuid te Meerbeke (gedeelte tussen Brusselsesteenweg en Bodemstraat);

 

Overwegende dat de zichtbaarheid bij het uitrijden van de Eggerstraat-Zuid niet optimaal is wat niet ten goede komt van de verkeersveiligheid;

 

Overwegende dat autobestuurders komende van de Eggerstraat-Zuid een betere zichtbaarheid hebben op de Brusselsesteenweg N8 indien zij uitrijden via Roesbeke;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

In de Eggerstraat-Zuid te Meerbeke wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte tussen de Brusselsesteenweg N8 en de Bodemstraat, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A.

 

Signalisatie:

Aanwijzingsbord F19 met onderbord M5 (Eggerstraat-Zuid kant Brusselsesteenweg N8)

Verbodsbord C1 met onderbord M3 (Eggerstraat-Zuid, ter hoogte van de Bodemstraat)

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.


Contact informatie