GR20150401 Punt 1. Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst wijk (datum van publicatie 16/04/2015)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 betreffende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 maart 2015 houdende de kennisname van het vervroegd rustpensioen van INP Eddy Van Bos op 1 juli 2015;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de waarnemend korpschef van de lokale politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

4 commissarissen van politie

15 hoofdinspecteurs van politie (waaronder 1 politie assistent)

53 inspecteurs van politie

2 agenten van politie;

 

Overwegende dat INP Eddy Van Bos – personeelslid van de dienst wijk - op 1 juli 2015 met vervroegd rustpensioen gaat;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk vacant te verklaren om de uitvoering van deze dienst niet te hypothekeren;

 

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

 

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk via mobiliteit aan te wijzen;

 

 

beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

 

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Inspecteur van politie

 

Functiebeschrijving:

-     voert dagelijks patrouilles uit in het kader van zijn algemene en preventieve functie. Primordiaal is de aanwezigheid van de wijkinspecteur in het straatbeeld;

-     is als het ware de “nuldrempel” naar de bevolking;

-     wordt geacht in te spelen op de behoeften van de bevolking, haar verwachtingen te kennen en rekening houden met deze factoren, hieraan een klantgerichte en kwalitatief hoogstaande uitvoering te geven. De toekomstige wijkinspecteur moet dan ook een soort “duizendpoot” zijn;

-     staat in voor de administratieve taken die door de korpsleiding toevertrouwd worden aan de wijkwerking;

-     neemt, op beslissing van de korpsleiding, deel aan acties georganiseerd in het raam van de aanpak van de lokale veiligheidsproblematiek;

-     voert eenvoudige en uitgestelde interventies (bvb. burenruzies) uit en stelt hiertoe desgevallend de nodige processen-verbaal op. In het kader van de bevoegdheden heeft de wijkinspecteur in bepaalde gevallen een bemiddelende rol tussen de partijen. Indien de bemiddelingspoging door de wijkinspecteur geen afdoend resultaat oplevert, stelt hij/zij effectief terzake proces-verbaal op (bvb. distelbestrijding, wet op de bevolkingsregisters e.d. …);

-     voert op vraag buurtonderzoeken, moraliteitsverslagen o.m. inzake aanvragen wetgeving en herbezoeken (hercosi) uit;

-     voert opdrachten uit in het kader van de wet op de bevolkingsregisters, meer bepaald onderzoeken naar de reële verblijfplaats en, voor ambtshalve inschrijvingen en schrappingen doet hij de nodige onderzoeken;

-     staat in voor de infodoorstroming naar de andere diensten;

-     kan gevraagd worden om allerhande stukken te betekenen;

-     voert kantschriften uit;

-     voert controle en opvolging uit van de naleving van de opgelegde voorwaarden aan voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen en deze met penitentiair verlof. Op regelmatige basis maakt hij/zij terzake verslag over aan de verantwoordelijke officier;

-     neemt op vraag deel aan wijkvergaderingen of vergaderingen van buurtcomités in het kader van de politietaak;

-     zal in een aan hem toegewezen sector werken;

-     zal, indien nodig, deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit, eigen aan zijn graad;

-     houdt zich in het kader van zijn/haar taak van bestuurlijke politie (art. 14 WPA – alle bijstandsmaatregelen) en in het licht van art. 22 van diezelfde wet, op in de nabijheid van elke grote volkstoeloop en neemt de gepaste maatregelen voor het rustige verloop ervan.

Hierna volgen enkele gebeurtenissen waar de aanwezigheid van de wijkinspecteur kan gevraagd worden:

-    schooltoezicht gepaard gaande met regelmatige contacten met schooldirectie en oudercomités

-    toezicht naleving gemeentelijk politiereglement

-    toezicht naleving wet op de politie van het wegverkeer

-    toezicht op milieu en ruimtelijke ordening

-    signaleren van problemen van allerlei aard zoals wegverzakking, slechte staat voetpad, onkruid, schadelijke distels, straatnaamborden, verkeerssignalisatie, illegale of onrechtmatige aanplakkingen, enz. …

-    geven van adviezen inzake verkeer, burenhinder, containers, enz. …

-    manifestaties van allerlei aard die verkeersoverlast met zich mee kunnen brengen

-    sportmanifestaties zoals wielerwedstrijden, …

-    sociaal culturele aangelegenheden

-    commerciële activiteiten zoals braderie, handelsbeurs, kerstmarkt, enz. …

-    nationale herdenkingen

-    andere ordediensten n.a.v. gebeurtenissen.

 

Profiel:

-     dient over een brede professionele kennis te beschikken;

-     moet autonoom kunnen werken en de burger met raad en daad bijstaan om een bevredigende oplossing te bereiken en hierbij zijn zelfredzaamheid te bevorderen;

-     naast de eerder aangehaalde beroepskennis zijn inzet, motivatie, een heldere kijk en een gezonde ondernemingszin onontbeerlijk;

-     ondanks het feit dat de wijkinspecteur een belangrijk deel van de taken individueel uitvoert dient hij/zij een echte teamspeler te zijn, een goede groepsgeest met daarnaast een professionele collegialiteit zijn noodzakelijk;

-     overleg binnen de ploeg wijkwerking, spontane rapportering naar andere diensten (zowel gerechtelijk als bestuurlijk) en het samen zoeken naar mogelijk oplossingen bij het detecteren van probleemsituaties zijn onmisbare elementen;

-     communicatieve vaardigheden, luisterbereidheid en sociale ingesteldheid: zowel het luisteren naar de burger als de manier waarop deze aangesproken wordt zijn van cruciaal belang;

-     zal binnen het werkgebied onvermijdelijk geconfronteerd worden met een aantal problemen die door een buitenstaander kunnen ervaren worden als “onbelangrijk”. Het is de taak van de wijkinspecteur om de nodige luisterbereidheid aan de dag te leggen. Het moet evenzeer kunnen dat men de burger uitlegt waarom men aan zijn verwachtingen niet kan voldoen;

-     moet zichzelf en het taalgebruik kunnen aanpassen aan de omgeving en gesprekpartners;

-     moet beschikken over een groot inlevingsvermogen en het optreden dient gekenmerkt door neutraliteit en objectiviteit, moet met de nodige diplomatie en op een tactvolle wijze optreden (realiteitszin);

-     door zijn/haar houding zowel de “nuldrempel” te zijn, de politieman/vrouw waarvan de burger het uniform niet langer als een hinderpaal gaat beschouwen, als diegene die in de uitoefening van de taak vanzelf het respect van de burger afdwingt. Door de veelvuldige aanwezigheid en aanspreekbaarheid in de wijk dient hij/zij zich te integreren. Dergelijke houding vereist van de wijkinspecteur een voorbeeldfunctie in de breedste zin van het woord: integriteit, respect, flexibiliteit en dienstbaarheid;

-     de opleiding wijkinspecteur gevolgd te hebben of bereid zijn deze te volgen en ervoor te slagen;

-     bereid zijn voortgezette opleidingen te volgen;

-     bereid zijn om de cursus technopreventief adviseur te volgen met de bedoeling

  1. zelfstandige technopreventieve adviezen te verlenen;
  2. hercosi bezoeken te doen bij slachtoffers van inbraken;
  3. actief deel te nemen aan voordrachten en lezingen betreffende diefstalpreventie;
  4. actief mee te werken aan de fietsgraveringen.

 

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove

 

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Benny Van Holder – Diensthoofd wijk – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove – 054 31 89 16

 

Wijze van selectie: advies van een selectiecommissie

 

Geen Specifieke evaluatie

 

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

 

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

-       Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

-       Officier van een korps van de lokale politie;

-       Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de dienst wijk die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

 

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – DGR-Personeel – DRP-Personeelsbeheer – DSP-Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.


Contact informatie