GR20180328 punt 1: Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - dienst verkeer

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikelen 118,119 en 128;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017 houdende de toestemming aan een hoofdinspecteur van politie van de dienst verkeer om te genieten van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

4 commissarissen van politie

15 hoofdinspecteurs van politie

60 inspecteurs van politie

 

Overwegende dat een hoofdinspecteur van politie van de dienst verkeer sinds 1 augustus 2017 gebruik maakt van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen;

 

Overwegende dat tot 1 maart 2018 er binnen de dienst verkeer een hoofdinspecteur van politie van de federale politie gedetacheerd was;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer vacant te verklaren om de continuïteit van deze dienst niet te hypothekeren;

 

Overwegende dat de overheid kan beslissen om een personeelslid die zich in non-activiteit voorafgaand aan het pensioen bevindt, te vervangen;

 

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

 

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer - via mobiliteit aan te wijzen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel1

Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

 

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Hoofdinspecteur van politie

 

Functieomschrijving:

-    beschikt over de supervisie van basiskader binnen de verkeersdienst.

-    waakt er over dat de aan de personeelsleden toevertrouwde taken uitgevoerd worden op een kwalitatieve manier en legt hierover, op initiatief of op vraag, rekenschap af aan de officier, verantwoordelijk voor de dienst verkeer.

-    kan, op initiatief of op vraag, taken uitvoeren die aan de inspecteur toevertrouwd worden. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan deelname aan acties in het raam van de verkeersproblematiek, kantschriften.

-    onderhoudt contacten met interne en externe diensten.

-    dient op regelmatige basis overleg te plegen met het basiskader en de officier van de dienst verkeer (deelnemen aan briefings binnen de dienst).

-    fungeert als back-up van de officier verkeer bij zijn afwezigheid bij vergaderingen inzake mobiliteit, maandelijkse vergaderingen inzake dienstplanning binnen de politiezone, e.d.

-    behandelt de adviezen van particulieren –stadsdiensten inzake verkeer en evenementen.

-    als A.P.O.-officier staat hij/zij in voor de verwerking van de A.P.O-dossiers.

-    als back-up van de officier verkeer houdt hij/zij toezicht op de administratie van de PVW en OI e.d.

-    treedt op als coördinator bij verkeersprojecten naar scholen en bedrijven.

-    staat in voor bijkomende opleidingen aan het basiskader inzake nieuwe verkeerswetgevingen.

-    heeft de leiding en neemt deel aan de acties (tijdens de dag en ’s nachts) uitgevoerd door de verkeersdienst (Alco, drugs in verkeer, zwaar vervoer e.d.). Hiertoe zal hij/zij de nodige operatieorders opstellen.

-    is verantwoordelijk voor het laten opmaken van de nodige politiebesluiten.

-    participeert in het beurtrolsysteem van de officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de PDK.

-    zal, indien nodig, deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit, eigen aan zijn/haar graad.

 

Profiel:

-    dient over een brede professionele kennis te beschikken evenals over een zeer goede kennis van de verkeerswetgeving.

-    moet autonoom kunnen werken en deze kwaliteit bij de medewerkers kunnen stimuleren. Naast de eerder aangehaalde beroepskennis zijn inzet, motivatie, een heldere kijk en een gezonde ondernemingszin onontbeerlijk.

-    is in staat zijn team te leiden. Overleg binnen de ploeg van het verkeerspersoneel, spontane rapportering naar andere diensten (zowel gerechtelijk als bestuurlijk) en het samen zoeken naar mogelijk oplossingen bij het detecteren van probleemsituaties zijn onmisbare elementen.

-    naast de hiervoor aangehaalde contacten is het tevens noodzakelijk overleg te plegen en/of verantwoording af te leggen tegenover de burger of organisaties die deze vertegenwoordigen (verkeerscommissie, woonraden, vergaderingen inzake mobiliteit, e.d.).

-    moet het teamverband stimuleren, een goede groepsgeest kweken, gekoppeld aan een professionele collegialiteit.

-    communicatieve vaardigheden, luisterbereidheid en sociale ingesteldheid.

-    heeft een voorbeeldfunctie in de breedste zin van het woord: integriteit, respect, flexibiliteit en dienstbaarheid.

-    moet bereidheid tonen permanent klaar te staan. Rekening houdend met de omstandigheden schrikt hij/zij er niet van terug om niet geplande diensten of onregelmatige dienstprestaties uit te voeren.

-    is bereid om nachtprestaties uit te voeren.

-    dient de nodige assertiviteit aan de dag te leggen.

-    is bereid de opleiding te volgen of gevolgd te hebben inzake functionering– en evaluatie technieken.

-    is bereid de opleiding te volgen of gevolgd te hebben inzake mentorship.

-    bekwaam zijn zowel zelfstandig  als in teamverband te kunnen werken.

-    bezield zijn van een geest van dienstverlening.

-    motivatie om de medewerkers te stimuleren en op te leiden.

-    steeds bereid zijn om de interne werking binnen de organisatie te verbeteren en de kwaliteit van het werk op te drijven.

-    klantvriendelijk ingesteld zijn.

-    kennis van projectwerking en verkeerswetgeving is noodzakelijk.

-    ervaring met administratief werk.

 

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove

 

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Benny Van Holder – Diensthoofd verkeer - 054 31 32 18

 

Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc

 

Kennistest:

Gestructureerd gesprek met de selectiecommissie waarin gepeild wordt naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes.

Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden waarin gepeild wordt naar de vereiste kennis.

 

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

 

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het middenkader van de lokale politie:

-     Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

-     Officier van een korps van de lokale politie;

-     Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid (zelfde graadvereiste) van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen.

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

 

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie – Directie van het personeel – Dienst Loopbaanbeheer.


Contact informatie