GR20170223 Punt 5. Logistiek/patrimoniumbeheer - affectatie van percelen stadsgrond in Ninove en Lieferinge - goedkeuring (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2016 waarbij het voorstel tot affectatie van twee percelen stadseigendom gelegen in Lieferinge, kadastraal gekend Ninove, 6de afdeling Lieferinge, sectie A nrs. 0006B en 00013B, beide in gebruik als onderdeel van de verbindingsweg tussen de Muntstraat en Vreckom, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de dienst openbare werken een voetpad voorziet op een perceel stadsgrond tussen de Nederwijk en de Mallaardstraat zodat dit perceel voortaan deel zal uitmaken van de openbare wegenis;

 

Overwegende dat de te affecteren percelen een oppervlakte hebben van:

- 379 m² perceelnummer 0006B in Lieferinge

- 460 m² perceelnummer 0013B in Lieferinge

- 5a 04ca 38dm² perceelnummer 372C 7/deel in Ninove;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De affectatie van volgende percelen stadsgrond gelegen:

- Vreckom te Lieferinge, kadastraal gekend Ninove 6de afdeling sectie A nr. 0006B, met een oppervlakte van 379m²

- Vreckom te Lieferinge, kadastraal gekend Ninove 6de afdeling sectie A nr. 0013B, met een oppervlakte van 460m²

- Nederwijk te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2de afdeling sectie B nr. 372C 7, met een oppervlakte van 5a 04ca 38dm², wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Aan het kadaster wordt gevraagd om voornoemde goederen in het openbaar domein onder te brengen.


Contact informatie