GR20170223 Punt 19. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - goedkeuring verkiezingsreglement geleding ouders (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, en latere wijzigingen inzonderheid artikel 12 en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Overwegende dat de mandaten van de bestaande schoolraden aflopen op 31 maart 2017;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 waarbij het principe tot oprichting van twee schoolraden voor de scholen van de Scholengemeenschap GeNi werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de deelraden, i.c. de ouderraad voor de geleding van de ouders;

 

Overwegende dat er in de stedelijke basisscholen en hun vestigingsplaatsen met uitzondering van de administratieve vestigingsplaats Parklaan van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, een erkende ouderraad bestaat;

 

Overwegende dat de oudergeledingen in alle basisscholen en hun vestigingsplaatsen met uitzondering van de administratieve vestigingsplaats Parklaan van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, bijgevolg door aanduiding zullen worden samengesteld;

 

Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten georganiseerd worden in administratieve vestigingsplaats Parklaan van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen om de geleding van de ouders samen te stellen;

 

Overwegende dat het schoolbestuur de nadere regels inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;

 

Gelet op het advies van de schoolraad van 9 februari 2017;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het hierbij gevoegde verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de twintig dagen na deze zitting.


Contact informatie