GR20170223 Punt 18. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - goedkeuring verkiezingsreglement geleding personeel(datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, en latere wijzigingen inzonderheid artikel 12 en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Overwegende dat de mandaten van de bestaande schoolraden aflopen op 31 maart 2017;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017 waarbij het principe tot oprichting van twee schoolraden voor de scholen van de Scholengemeenschap GeNi werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de deelraden, i.c. de pedagogische raad voor de geleding van het personeel;

 

Overwegende dat er uiterlijk tot 13 januari 2017 in de scholen van de Scholengemeenschap GeNi de mogelijkheid is geboden om de oprichting van een pedagogische raad te vragen en dat hiervan door geen enkele school gebruik is gemaakt;

 

Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten georganiseerd worden in alle scholen van de Scholengemeenschap GeNi om de geleding van het personeel in de schoolraden samen te stellen;

 

Overwegende dat het schoolbestuur de nadere regels inzake de verkiezingsprocedure bepaalt;

 

Gelet op het advies van de schoolraden van 9 februari 2017;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het hierbij gevoegde verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de twintig dagen na deze zitting.


Contact informatie