GR20170223 Punt 12. Mobiliteit - Outer - Lebekestraat - inrichten van 2 sluissystemen tussen huisnummer 42 en huisnummer 46 en tussen huisnummer 67 en grens met huisnummer 61 voorzien van voorrangsregeling - stadswegen - goedkeuring (datum van publicatie

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het e-mailbericht van vrijdag 17 juni 2016 van de heer Paul De Coninck, woonachtig Lebekestraat 54 te 9406 Outer;

 

Overwegende dat de huidige bloembakken die geplaatst werden in de Lebekestraat te Outer op dit ogenblik volgens de aanvrager hun doel missen met name het afremmen van de snelheid;

 

Overwegende dat het voorstel van de omwonenden is een sluissysteem te creëren met 3 hindernissen in de Lebekestraat te Outer en dit ter hoogte van huisnummer 43-45;

 

Overwegende dat de omwonenden ook voorstander zijn van het plaatsen van wegversmallingsborden zoals in de Nederhasseltstraat ter hoogte van het voetbalplein;

 

Overwegende dat de bestaande situatie op donderdag 1 september 2016 werd onderzocht door de mobiliteitsdienst;

 

Overwegende dat de huidige situatie op dit ogenblik inderdaad weinig effect heeft op de snelheid;

 

Overwegende dat de mobiliteitsdienst voorstander is van het voorstel:

- om 2 verplaatsbare sluissystemen te creëren voorzien van voldoende reflectoren en voorrangsregelingsborden in de Lebekestraat tussen huisnummer 42 en huisnummer 46 en tussen huisnummer 67 en de grens met huisnummer 61.

 

Gelet op het verslag van de verkeerscommissie van woensdag 12 oktober 2016 houdende gunstig advies omtrent de inrichting van 2 sluissystemen voorzien van voldoende reflectoren en voorrangsregelingsborden;

 

Gelet op de collegebeslissing van 8 november 2016 waarbij goedkeuring werd verleend aan het verslag van de verkeerscommissie van 12 oktober 2016;

 

Gelet op het detailplan betreffende de inrichting van de 2 sluissystemen;

 

Besluit:

 

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om in de Lebekestraat te Outer op de hieronder vermelde locaties de volgende snelheidsremmende ingrepen uit te voeren:

 

  • Plaatsen van 2 verplaatsbare sluissystemen voorzien van voldoende reflectoren en voorrangsregelingsborden in de Lebekestraat tussen huisnummer 42 en huisnummer 46 en tussen huisnummer 67 en de grens met huisnummer 61.

 

De voorrangsregeling ter hoogte van de hierboven vermelde sluissystemen zal aangeduid worden door de voorrangsborden B21 en B19.

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.


Contact informatie