GR20170223 AP4. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan het college van burgemeester en schepenen inzake de brief van het cultuurforum Ninove aan de "gemeenteraad van Ninove", de toekomstige ontwikkeling van de Hospitaalkerk en de relevantie van de bou

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

Toelichting 1.

 

In een schrijven d.d. 19/12/2016 stelt  het Cultuurforum Ninove de beslissing om de Hospitaalkerk tijdelijk te gebruiken voor de dienst Toerisme te betreuren en delen zij hun bekommernissen mee.

 

Zij vrezen dat door deze  inname van de hospitaalkerk de beleving van dit cultureel erfgoed onmogelijk zal maken. Zij melden, zoals ik reeds aanhaalde in een vorige gemeenteraad, dat het een oplossing van “ tijdelijke “ aard is, gelet op het lopende restauratiedossier voor de binnenkant van de Hospitaalkerk.

 

Het cultuurforum drukt “ uitdrukkelijk” de wens uit op om “ korte termijn “ een gemeenschappelijke vergadering te organiseren zodat alle partijen (o.a. : VVV, kunst-en cultuurraad , de erfgoedraad …) hun bekommernissen kunnen uitwisselen en de toekomstplannen kunnen toelichten.

 

In zitting van het college van 31/01/2017 keurde het schepencollege een antwoord goed. Hierin wordt tevens aangehaald dat “de verhuis van het college maar voorlopig is“. Binnen de termijn, geraamd op 3 tot 5 jaar rekent men op subsidies. Concreet betekent dit dus dat hoe dan ook de dienst toerisme nogmaals moet verhuizen ??

 

Vragen:

 

Waarom werd de brief van het cultuurforum, specifiek aan de gemeenteraad, niet geagendeerd op de gemeenteraad ?

 

In de goedgekeurde brief door het college geeft men geen gevolg of antwoord op de specifieke vraag tot een gemeenschappelijke overlegvergadering. Moet ik daaruit concluderen dat er geen overlegmoment komt of zo ja wanneer is dit gepland ?

 

Gaat men, aangezien de brief gericht is aan de gemeenteraadsleden, de geïnteresseerde gemeenteraadsleden uitnodigen ?

 

Welke oplossing heeft deze meerderheid (indien zij onverhoops ter zake over een visie zou beschikken) voor de dienst toerisme gezien de tijdelijke vestiging in de Hospitaalkerk ?

 

Toelichting 2.

 

Inmiddels nam N-VA tevens kennis van de bouwaanvraag inzake het jeugdcentrum aan de Dender.

 

Het zal u niet bevreemden dat wij als N-VA Ninove niet zullen nalaten om ons hiertegen om de u gekende redenen samen te verzetten en dit in nauwe samenwerking met de buurtbewoners.

 

Tevens hebben wij vragen bij de conformiteit en de volledigheid van het ingediende bouwdossier, waar voor momenteel een openbaar onderzoek loopt.

 

Ik keer even terug naar een artikel in HLN d.d. 07/01/2016, waarin toenmalig schepen van toerisme dhr. Vande Winkel  meldt dat het lokaliseren van een toeristisch belevingscentrum verviel ingevolge het wegvallen van subsidies. Het project zou 1.600.000 €  gekost hebben en de subsidies waren geraamd op 1.000.000 € . Netto zou het toeristisch kantoor dus aan de stad 600000 € gekost hebben.

 

Bij het financieel uitspitten van de reeds gedane kosten, uitgesplitst en toegewezen naargelang het project toerisme en het project jeugdhuis kom ik tot de ontstellende conclusie dat de door deze coalitie gedane uitgaven voor toerisme +- 230 000 € bedragen (inbegrepen verhuis) en hou u vast beste collega’s gemeenteraadsleden de uitgaven voor het jeugdhuis minsten 1 000 000 € zullen overtreffen (cijfers volgen ter zitting).

 

Ik stel dus vast dat de schepen van jeugd erin geslaagd is (minstens de meerderheid) grandioos deze gemeenteraad te misleiden door te stellen dat het jeugdhuis amper 400 000 € zou kosten.

 

Ondertussen loopt binnen Open VLD zowel voormalig burgemeester Casteur als schepen Triest letterlijk een “ blauwtje “  enwerden zij met een kluitje in het riet gestuurd ! De rood groene rakkers, hierin gesteund door (s)linkse CD&V-ers vegen daarmee het toeristisch belevingskantoor van tafel.

 

Inmiddels glundert Schepen Meert, denkend  zijn “ prestigeproject” dat niet gedragen is door alle leden van de meerderheid, zeker niet door N-VA, de bevolking en de buurtbewoners, zal schitteren aan de Denderboorden.

 

Ik kan u verzekeren , mijnheer de schepen, dat er nog een poosje  te gaan is en N-VA Ninove niet zal aarzelen de nodige procedures op te starten. De weg naar de raad voor vergunningsbetwistingen is nog lang.

 

Vraag:

 

Gelet op wat voorafgaat en na kennisname van de voorlopige raming van de onkosten ( minstens 1 000 000 €) had ik graag vernomen of de gemeenteraadsleden van de meerderheid,( voor zover zij vrij hun mening mogen verkondigen uiteraard),  het dossier inzake de realisatie van een bijkomend jeugdhuis aan de Dender nog dragen ?

 

Ik had indien mogelijk graag bij monde van elke fractieleiders hun standpunt vernomen.”

 


Contact informatie