GR20170223 AP2. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van middenstand in verband met de toepassing van het retributiereglement inzake het innemen van een standplaats tijdens de openbare markten (datum van publicatie 15/03/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

“Toelichting

 

lk verwijs naar de door de gemeenteraad goedgekeurde retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten, openbare markten, inclusief de dinsdagmarkt.

 

ln artikel 2 van het retributiereglement werd goedgekeurd dat de " belastbare oppervlakte. " wordt uitgedrukt in m2.

 

Ëvenwel , onder meer naar aanleiding van het ontslag van de marktleider, bestond en bestaat naar ik verneem nog steeds ter zake onduidelijkheid bij zowel de marktkramers als de stadsmedewerkers dewelke de belastbare basis moeten vaststellen.

 

lk verzoek dan ook het schepencollege hierin klaarheid te scheppen.

 

Vragen

 

Kan de heer schepen duidelijkheid scheppen op welke wijze de " belastbare oppervlakte " dient te

worden bepaald ?

 

lk vermoed dat minstens de oppervlakte van de gestationeerde marktwagens, al dan niet automatisch uitgeschoven, hierin begrepen is?

 

Wat met de uitklapbare tafels of tenten waarop of waaronder koopwaren worden aangeboden?

 

Dient de oppervlakte waarop de uitbater plaats neemt (achter de tafels bvb) ook te worden meegerekend?

 

Behoren de uitschuifbare luifels (meestal aan vaste marktwagens) ook tot de belastbare oppervlakte, zeker als hieronder ook koopwaar te koop wordt aangeboden?

 

Worden zoals in veel gevallen de voertuigen, voor zover dit wettelijk toegelaten is, geplaatst achter de marktkramen meegerekend in de belastbare basis ?”


Contact informatie