GR20161215 Punt 8 Mobiliteit - Denderwindeke - Verkeersveiliger signaleren kruispunt Molenstraat - Krepelstraat - plaatsen signalisatie B5 - B15 - stadswegen - goedkeuring

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat er zich bij het uitrijden van de Molenstraat richting Krepelstraat te Denderwindeke een gevaarlijke situatie voordoet;

 

Overwegende dat autobestuurders die komen uit de Molenstraat voorrang hebben op de bestuurders van de Krepelstraat te Denderwindeke;

 

Overwegende dat de zichtbaarheid bij het uitrijden van de Molenstraat zeer slecht is en bestuurders van de Krepelstraat er niet van op de hoogte zijn dat autobestuurders de straat rechts van hen kunnen uitrijden;

 

Overwegende dat om verkeersveilige redenen het aangewezen is volgende signalisatie te plaatsen:

B5 (stoppen en voorrang verlenen): kruispunt Molenstraat met Krepelstraat

B15 (voorrang): kruispunt Krepelstraat met Molenstraat;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 12 oktober 2016;

 

Gelet op de collegebeslissing van 8 november 2016 waarbij goedkeuring werd verleend aan het verslag van de verkeerscommissie van 12 oktober 2016;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt goedkeuring verleend om op het kruispunt van de Molenstraat met de Krepelstraat te Denderwindeke het verkeer komende van de Molenstraat en rijdende richting Krepelstraat te laten stoppen zodat het verkeer op de Krepelstraat voorrang krijgt. Dit wordt in de Molenstraat aangeduid door middel van een verkeersbord B5.

 

Het verkeer komende van de Krepelstraat te Denderwindeke krijgt voorrang op het verkeer komende van de Molenstraat. Dit wordt in de Krepelstraat aangeduid door middel van een voorrangsbord B15.

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.