GR20161215 Punt 2 Secretariaat - verzelfstandiging en samenwerking - overzichtslijst - kennisgeving

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 57 van hetzelfde decreet waarbij bepaald wordt dat de gemeenteraad in kennis wordt gesteld van een geactualiseerd overzicht van alle extern verzelfstandige agentschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt;

 

Gelet op het bijgevoegde overzicht d.d. 25 november 2016;

 

Overwegende dat van het overzicht kennis moet worden genomen;

 

Overwegende dat de statuten en alle verdere nuttige documenten ter beschikking lagen van de gemeenteraadsleden ter inzage;

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht 2016 betreffende de extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.