GR20161215 Punt 11 cultuur - nieuwe straatnaam verkaveling Danneels Appelterre- principiële goedkeuring

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

 

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de provinciale commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke commissie van advies voor plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;

 

Overwegende dat Immo Danneels langs de ’t Angereelstraat te Appelterre een nieuwe verkavelingsaanvraag indiende, en dat aan deze verkaveling straatnamen dienen toegekend te worden;

 

Overwegende dat we één straatnaam aan alle straten in deze verkaveling kunnen toekennen;

 

Overwegende dat er bij de keuze van de straatnaam kan gerefereerd worden aan de tabaksteelt in de gemeente, en dat bijgevolg deze straatnamen kunnen voorgesteld worden:

-       Nachtschadestraat

-       Pijpenkopstraat

-       Pijpenkop

-       Pruimtabakstraat

-       Tabaksloofstraat

-       Vloeitjesstraat

 

Overwegende dat, na een informele rondvraag bij enkele inwoners van Appelterre-Eichem, ook nog de volgende namen voorgesteld worden:

 in deze verkaveling één van de volgende namen aan alle straten van de verkaveling kunnen gegeven worden, met als motivatie: verwijzingen naar de tabaksteelt in de gemeente, namelijk

-       Lézebaan (naar ’t Lézebontjen, de vroegere benaming van het wegeltje dat Papestichel en ’t Angereelstraat verbond)

-       Placide De Paepestraat (naar de oud-minister en -burgemeester van Gent, die afkomstig van Appelterre was);

 

Gelet op het voorstel ter zitting van de naam Smokkelweg;

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt principiële goedkeuring gehecht aan de keuze van een straatnaam voor de nieuwe verkaveling langs de ’t Angereelstraat te Appelterre-Eichem, te kiezen door het college van burgemeester en schepenen uit onderstaande voorstellen van de dienst cultuur:

 

-       Smokkelweg

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen zet de procedure in, zoals voorzien in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.