GR20161215 Punt 10 Leefmilieu - dierenwelzijn - aanpassen samenwerkingsovereenkomst met dierenbescherming Groot Ninove vzw - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen Dierenbescherming Groot Ninove vzw en de stad Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op artikel 6 van deze overeenkomst waarbij de vergoeding werd vastgelegd op 0,25 euro per inwoners, inwonersaantal vastgesteld op 1 januari van het werkjaar;

Overwegende dat in het budget 2016 voldoende kredieten (€ 11.500) werden voorzien op algemene rekening 64900, beleidsitem 04700 en actie 4/9/1/1 (Ninove neemt maatregelen om het dierenwelzijn te bevorderen) om dit bedrag te verhogen naar 0,30 euro per inwoner, inwonersaantal vastgesteld op 1 januari van het werkjaar;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

Eerst lid van artikel 6 van de overeenkomst tussen de stad Ninove en Dierenbescherming Groot-Ninove vzw wordt als volgt gewijzigd:

“De stad Ninove betaalt aan Dierenbescherming Groot-Ninove vzw een jaarlijkse toelage van 0,30 euro per inwoner, inwonersaantal vastgesteld op 1 januari van het werkjaar. De betaling zal gebeuren na ontvangst van de aanvraag van de toelage, en goedkeuring van de begroting van het betrokken jaar.”