GR20161215 Punt 1 Secretariaat - organisatiebeheersing - kennisname van het rapport interne controle, realisaties 2015-2016, planning 2017-2018

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikels 43, 87, 99, 100 en 101, 265, 267 en 268 met betrekking tot de interne controle en externe audit;

 

Gelet op het decreet van 5 juli 2013 houdende de organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en de lokale besturen en tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op de publicatie van de “Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen” opgemaakt aan de hand van gesprekken met diverse mensen uit de lokale besturen en ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid in februari 2014;

 

Overwegende dat  het agentschap Audit Vlaanderen, opgericht op 1 januari 2014, de “Leidraad  organisatiebeheersing voor lokale besturen” zal hanteren als basisdocument bij de audit van de lokale besturen;

 

Gelet op het feit dat het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam; 

 

Gelet op het algemeen kader van interne controlesysteem dat werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2015;

 

Overwegende dat interne controle een continu en dynamisch proces is;

 

Gelet op art. 101 van het gemeentedecreet dat de verplichting bepaalt om jaarlijks een rapport voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad met daarin een stand van zaken rond de organisatie en de werking van het interne controlesysteem;

 

Gelet op het eenparig gunstig advies van het managementteam van 23 november 2016;

 

Overwegende dat dit eerste rapport duidelijk weergeeft welke stappen gerealiseerd werden in 2015 en 2016 om het interne controlesysteem uit te werken en welke planning voorzien wordt voor de periode 2017-2018;

 

 

 

Besluit:

 

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van het rapport interne controlesysteem dat de realisaties van 2015-2016 omschrijft en de planning voor de periode 2017-2018 voorstelt.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.