GR20161215 AP2. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en de schepen van economie m.b.t. de SWOT-analyse van de middenstand in het oude winkelcentrum

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie:

 

Onlangs mochten we een uiteenzetting bijwonen over de sterktes, zwaktes, gevaren en potenties van onze middenstand in Ninove centrum. Maar eigenlijk wil ik daar zelfs niet naar verwijzen en verwijs ik enkel naar een al langer bestaande studie van UNIZO.

 

Toelichting:

 

Eigenlijk wil ik het enkel over één onderwerp hebben, en dat is het parkeerbeleid. Zoals N-VA het al eerder aankaartte heeft onze middenstand nood aan meer en gratis parking om te kunnen wedijveren met internet en grote shopping-centra. Bij die twee grote concurrenten is parkeren voor de deur gratis of hoef je zelfs het huis niet uit. Een schril contrast dus met Ninove waar je in de file staat om er te raken, veel geluk moet hebben om een parkeerplaats in het centrum te vinden en die dan ook nog te moeten betalen.

 

Wij herhalen daarom nogmaals de vraag om het parkeerbeleid met onmiddellijke ingang te herzien en bijkomende parkeerplaatsen te realiseren door het parkeerbeleid drastisch te hervormen. Wij zijn immers van oordeel dat onderstaande ingrepen een zeer gunstig effect zullen hebben op het aantal bezoekers van onze handelskern.

  1. In winkelstraten (zone af te bakenen) een verbod invoeren voor bewonerskaarten tijdens de openingsuren van de winkels (ma-za van 10u – 18u).
  2. Alle parkeerzones met betalend parkeren te vervangen door een blauwe zone.
  3. Extra parkeerplaatsen te voorzien waar mogelijk (zoals op Centrumlaan)

 

Vragen:

 

-                      Zal de meerderheid de voorstellen met betrekking tot het parkeerbeleid met als doel de middenstand in de oude handelskern extra zuurstof te geven en zoals die zijn toegelicht door het studiebureau dat de SWOT-analyse heeft gemaakt, integraal omzetten in beleid?

-                      Had de schepen van economie niet beloofd al op deze gemeenteraad met een aantal voorstellen te komen?

 

Motie:

 

De gemeenteraad vraagt het college om los van andere initiatieven voor de ondersteuning van de plaatselijke middenstand, met hoogdringendheid de kosten, gevolgen evenals de voor- en nadelen in kaart te brengen van optionele aanpassingen van het parkeerbeleid in het centrum van de stad en deze terug te koppelen naar de gemeenteraad, met name:

  1. In winkelstraten (zone af te bakenen) een verbod in tr voeren voor bewonerskaarten tijdens de openingsuren van de winkels (ma-za van 10u – 18u).
  2. Alle parkeerzones binnen de ring met op dit moment betalend parkeren, te vervangen door een blauwe zone.
  3. Extra parkeerplaatsen te voorzien waar mogelijk (op de Centrumlaan is schuin parkeren mogelijk)”