GR20161214 Punt 3. Financiële dienst - O.C.M.W.- budget 2017 - kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheer cyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;

 

Gelet op de omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

 

Gelet op het advies van het managementteam van 27 oktober 2016;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2016 houdende gunstig advies voor het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2017 en het ontwerp van het budget 2017 volgens budgettair journaal 10888;

 

Gelet op het besluit van 23 november 2016 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het budget 2017 van het OCMW werd vastgesteld;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van huidige zitting houdende goedkeuring van de aanpassing 2017 van het meerjarenplan 2014-2019;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2017, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 10888;

 

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het O.C.M.W.-budget 2017.

 

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

628.760

     A. Uitgaven

19.463.061

     B. Ontvangsten

      1.a Belastingen en boetes

      1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

      1.c Tussenkomst door derde in het tekort van het boekjaar

      2 Overige

20.091.821

 

7.140.891

 

12.950.930

 

 

II. Investeringen (B-A)

-841.649

     A. Uitgaven

1.033.000

     B. Ontvangsten

191.351

 

 

III. Andere (B-A)

-628.760

     A. Uitgaven

628.760

          1. Aflossingen financiële schulden

628.760

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-841.649

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

7.143.032

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

6.301.383

 

 

VII. Bestemde gelden

801.912

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

801.912

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

5.499.471

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.