GR20161214 Punt 2. Financiële dienst - O.C.M.W.- meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2017 - goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;

 

Gelet op de omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

 

Gelet op het advies van het managementteam van 27 oktober 2016;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2016 houdende gunstig advies voor het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2017 en het ontwerp van het budget 2017 volgens budgettair journaal 10888;

 

Gelet op het besluit van 23 november 2016 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd vastgesteld;

 

Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019, aanpassing voor het jaar 2017, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 10888;

 

Besluit:

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Artikel 1

 

Het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 aanpassing voor het jaar 2017 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De exploitatietoelage wordt als volgt vastgesteld:

voor 2017: € 7.140.891

voor 2018: € 7.378.284

voor 2019: € 7.518.055

 

Artikel 3

 

De investeringstoelage wordt als volgt vastgesteld:

voor 2017: € 175.000,00

voor 2018: € 0,00

voor 2019: € 0,00

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

628.760

     A. Uitgaven

19.463.061

     B. Ontvangsten

       1.a Belastingen en boetes

       1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

       1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

       2. Overige

20.091.821

 

7.140.891

 

12.950.930

 

 

II. Investeringen (B-A)

-841.649

     A. Uitgaven

1.033.000

     B. Ontvangsten

191.351

 

 

III. Andere (B-A)

-628.760

     A. Uitgaven

628.760

          1. Aflossingen financiële schulden

628.760

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-841.649

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

7.143.032

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

6.301.383

 

 

VII. Bestemde gelden

801.912

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

801.912

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

5.499.471

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.209.481

    A. Exploitatieontvangsten

20.091.821

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

18.882.340

        1. Exploitatie-uitgaven

19.463.061

        2. Nettokosten van de schulden

580.721

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.209.481

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

628.760

     B. Nettokosten van schulden

580.721

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

 

Artikel 5

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

655.230

     A. Uitgaven

19.836.332

     B. Ontvangsten

       1.a Belastingen en boetes

       1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

       1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

       2. Overige

20.491.562

 

7.378.284

 

13.113.278

 

 

II. Investeringen (B-A)

-1.663.649

     A. Uitgaven

1.680.000

     B. Ontvangsten

16.351

 

 

III. Andere (B-A)

-355.230

     A. Uitgaven

655.230

          1. Aflossingen financiële schulden

655.230

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

300.000

          1. Op te nemen leningen en leasingen

300.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-1.363.649

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

6.301.383

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

4.937.734

 

 

VII. Bestemde gelden

818.263

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

818.263

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

4.119.471

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.234.560

    A. Exploitatieontvangsten

20.491.562

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

19.257.002

        1. Exploitatie-uitgaven

19.836.332

        2. Nettokosten van de schulden

579.330

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.234.560

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

655.230

     B. Nettokosten van schulden

579.330

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 6

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

674.410

     A. Uitgaven

20.248.797

     B. Ontvangsten

       1.a Belastingen en boetes

       1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

       1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

       2. Overige

20.923.207

 

7.518.055

 

13.405.152

 

 

II. Investeringen (B-A)

-640.000

     A. Uitgaven

640.000

     B. Ontvangsten

 

 

 

III. Andere (B-A)

-674.410

     A. Uitgaven

674.410

          1. Aflossingen financiële schulden

674.410

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-640.000

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.937.734

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

4.297.734

 

 

VII. Bestemde gelden

818.263

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

818.263

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

3.479.471

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.243.670

    A. Exploitatieontvangsten

20.923.207

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

19.679.537

        1. Exploitatie-uitgaven

20.248.797

        2. Nettokosten van de schulden

569.260

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.243.670

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

674.410

     B. Nettokosten van schulden

569.260

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

0

 

Artikel 7

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.