GR20161214 Punt 11. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2017 - vaststelling

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

 

Overwegende dat het managementteam het meerjarenplanwijziging 2014-2019 – aanpassing 2017 behandelde;

 

Gelet op het verslag van 23 november 2016 van het managementteam;

 

Gelet op de strategische nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2017 waarin vier prioritaire doelstellingen werden opgenomen;

 

Gelet op de eerste prioritaire beleidsdoelstelling 1/18: “De nieuwe industriezone ‘Ter Groeninge’ is op kwalitatieve wijze ontwikkeld”;

 

Gelet op de tweede prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: “De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld”;

 

Gelet op de derde prioritaire beleidsdoelstelling 5/8: “De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere dienstverlening van de politie dankzij de centralisatie van alle politiediensten op de site aan de Centrumlaan”;

 

Gelet op de vierde prioritaire beleidsdoelstelling 5/9: “De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis”;

 

Gelet op de financiële nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2017 volgens budgettair journaal 76289;

 

Besluit:

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Artikel 1

 

Het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2017 wordt vastgesteld.

 

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2017 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

 

 

I. Exploitatie (B-A)

2.126.015

    A. Uitgaven

46.539.106

    B. Ontvangsten

48.665.120

        1.a. Belastingen en boetes

25.944.391

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

22.720.729

 

 

II. Investeringen (B-A)

-10.350.151

     A. Uitgaven

11.382.151

     B. Ontvangsten

1.032.000

 

 

III. Andere (B-A)

-1.350.420

      A. Uitgaven

3.406.814

          1. Aflossingen financiële schulden

3.178.472

            a. Periodieke aflossingen

148.179

            b. Niet-periodieke aflossingen

3.030.294

          2. Toegestane leningen

228.342

          3. Overige uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

2.056.394

          1. Op te nemen leningen en leasings

2.000.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

56.394

56.394

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-9.574.556

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

9.595.431

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

20.875

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

20.875

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

2.178.452

    A. Exploitatieontvangsten

48.665.120

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

46.486.669

        1. Exploitatie-uitgaven

46.539.106

        2. Nettokosten van de schulden

52.437

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

144.222

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

91.785

     B. Nettokosten van schulden

52.437

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

2.034.230

 

 

Artikel 3

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

 

 

I. Exploitatie (B-A)

1.895.042

    A. Uitgaven

46.960.945

    B. Ontvangsten

48.855.986

        1.a. Belastingen en boetes

25.793.590

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

23.062.396

 

 

II. Investeringen (B-A)

-11.104.018

     A. Uitgaven

12.227.268

     B. Ontvangsten

1.123.250

 

 

III. Andere (B-A)

9.237.870

      A. Uitgaven

666.580

          1. Aflossingen financiële schulden

619.080

            a. Periodieke aflossingen

619.080

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

47.500

          3. Overige uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

9.904.450

          1. Op te nemen leningen en leasings

9.850.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

54.450

54.450

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

28.894

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

20.875

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

49.768

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

49.768

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

2.101.751

    A. Exploitatieontvangsten

48.855.986

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

46.754.236

        1. Exploitatie-uitgaven

46.960.945

        2. Nettokosten van de schulden

206.709

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

771.339

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

564.630

     B. Nettokosten van schulden

206.709

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

1.330.411

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

 

 

I. Exploitatie (B-A)

1.775.147

    A. Uitgaven

47.400.538

    B. Ontvangsten

49.175.685

        1.a. Belastingen en boetes

25.799.177

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

23.376.508

 

 

II. Investeringen (B-A)

-10.133.174

     A. Uitgaven

12.965.674

     B. Ontvangsten

2.832.500

 

 

III. Andere (B-A)

8.342.055

      A. Uitgaven

1.114.388

          1. Aflossingen financiële schulden

1.089.388

            a. Periodieke aflossingen

1.089.388

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

25.000

          3. Overige uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

9.456.443

          1. Op te nemen leningen en leasings

9.400.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

56.443

56.443

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-15.972

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

49.768

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

33.796

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

33.796

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

2.127.969

    A. Exploitatieontvangsten

49.175.685

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

47.047.716

        1. Exploitatie-uitgaven

47.400.538

        2. Nettokosten van de schulden

352.822

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.385.767

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

1.032.945

     B. Nettokosten van schulden

352.822

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

742.202

 

Artikel 5

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.