GR20161124 Punt 7. logistiek/patrimoniumbeheer - bruikleen stadsgronden - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-overeenkomst

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad Ninove eigenaar is van de percelen weiland in Denderwindeke, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling sectie B nr. 412C, met een oppervlakte van 35a 90ca en
nr. 412A, met een oppervlakte van 90are 70ca;

 

Gelet op de mondelinge vraag van de heer Jos Luycx, landbouwer, Kasseide 83, 9400 Lieferinge en de heer Benny Watthee, Kleine Rijstraat 20, 9400 Denderwindeke voor het verder gebruik van delen van de bovengenoemde percelen weiland;

 

Overwegende dat het wenselijk is de gronden te laten gebruiken door de heren Jos Luycx en Benny Watthee zodat de stad zelf niet verder dient in te staan voor het onderhoud ervan;

 

Overwegende dat over het gebruik van landbouwgrond juridisch advies werd gevraagd aan het advocatenkantoor Edgar Boydens, C. Coppensstraat 13, 1560 Hoeilaart;

 

Gelet op het advies van 15 april 2009 van het advocatenkantoor Boydens aan de stad om met de landbouwers een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) af te sluiten en hierdoor van een verhuring van landeigendom geen sprake kan zijn;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen);

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De percelen weiland gelegen in Denderwindeke, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling sectie B
nr. 412C/deel en  nr. 412A/deel, zijnde in totaal 44a 17ca, worden in bruikleen gegeven aan de heer Jos Luycx, Kasseide 83, 9400 Lieferinge.

 

 

Artikel 2

 

Het perceel weiland gelegen in Denderwindeke, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling sectie B nr. 412A/deel, zijnde 52a 53ca wordt in bruikleen gegeven aan de heer Benny Watthee, Kleine Rijstraat 20, 9400 Denderwindeke

 

Artikel 3

 

De ontwerpen van gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd.

 

Artikel 4

 

Met de kandidaat–gebruikers zal een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) worden ondertekend.