GR20161124 Punt 6. Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop Fedimmogebouw - goedkeuring verkoopovereenkomst

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2016 waarbij de gemeenteraad akkoord ging met de aankoop van het Fedimmogebouw, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B
nr. 1591/P Bevrijdingslaan 7 (financiën), met een oppervlakte van 27a 15ca, 1591/R, Onderwijslaan 71 (vredegerecht), met een oppervlakte van 11a 00ca en 1591/S, Bevrijdingslaan 9 (conciërgewoning), met een oppervlakte van 3a 56ca, aan de prijs van € 2.700.000;

 

Gelet op de brief van 19 juli 2016 van Fedimmo waarbij aan de stad wordt bevestigd akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprijs van € 2.700.000;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2016 waarbij notaris Michael Pieters werd aangesteld voor de opmaak van een ontwerp-akte en het verlijden van de authentieke akte;

 

Gelet op de verkoopovereenkomst, opgemaakt door het notariskantoor Van Halteren namens de verkoper, waarbij bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst, 1/10 van de aankoopprijs, zijnde € 270.000, door de stad dient te worden gestort op de rekening van notaris Damien Hisette als waarborg voor de verbintenissen van de koper, dewelke bij de verwezenlijking van deze verkoop, een voorschot zal uitmaken dat op de verkoopprijs zal worden aangerekend;

 

Overwegende dat het saldo, € 2.430.000, bij de ondertekening van de authentieke akte zal dienen te worden betaald;

 

Overwegende dat de koper het genot van de niet-verhuurde delen van het gebouw, zijnde het gebouw van de FOD Financiën en het huis (percelen nrs. 1591P en 1591S), zal bekomen bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst;

 

Overwegende dat het genot van het verhuurde deel, zijnde het vredegerecht (perceel 1591R), aan de koper zal toekomen bij het verlijden van de authentieke akte;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, investeringsenveloppe PAT2014/001 Onroerend patrimonium aanpassen aan de noden, subproject 013 Centralisatie diensten, AR 221000 BI 011930 Actie 5/5/1/1 “samenbrengen van de ondersteunende diensten van de stad, het OCMW en de AGB’s”;

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De verkoopovereenkomst opgemaakt door het notariskantoor Van Halteren, waarbij bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst 1/10 van de aankoopprijs, zijnde € 270.000, door de stad dient te worden gestort op de rekening van notaris Damien Hisette, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de verkoopovereenkomst namens de stad ondertekenen.