GR20161124 Punt 4. Secretariaat - Fingem - algemene vergadering - woensdag 14 december 2016 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Gelet op de uitnodiging van 2 november 2016 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Fingem op woensdag 14 december 2016 om 11u00, In Jeugdheem, Bruulstraat 10 te 9450 Haaltert;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Begroting 2017
  2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2017
  3. Statutaire benoemingen
  4. Kapitaalverhoging Fingem door inbreng van rekening-courant

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van woensdag 14 december 2016.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Fingem op woensdag 14 december 2016 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.

 

Raadslid J. Arents (N-VA) neemt niet deel aan de stemming.