GR20161124 Punt 32. Evenementen - stationeervergunning 2017 aan vzw Karnavalraad - goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2009;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval tot het einde van de bestuursperiode;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2013;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2014;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2014 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2015;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2015 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2016;

 

Overwegende dat carnaval Ninove in 2017 plaats vindt op zondag 5 maart;

 

Gelet op de mondelinge vraag van de heer Pascal Carael, voorzitter van de vzw Karnavalraad, om een stationeervergunning te verkrijgen voor de opening van carnaval 2017 op 11 november 2016, Nacht van de carnavalist op 11 februari 2017, Prinsaanstelling op 18 februari 2017, het Feest der Senioren op 19 februari 2017 en carnaval 2017, inbegrepen de vraag om een retributie te mogen innen van de verkopers van escargots, hotdogs, frituren en andere kleine foorinrichtingen;

 

Overwegende dat voor carnaval 2017 een stationeervergunning kan worden toegekend van zaterdag 4 maart 2017 tot en met dinsdag 7 maart 2017;

 

 

 

Besluit:

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Artikel 1

 

Aan de vzw Karnavalraad, p/a de heer Pascal Carael, voorzitter, Désiré De Bodtkaai 20, 9400 Ninove, wordt een stationeervergunning verleend op het openbaar domein van de stad Ninove ter gelegenheid van en voor volgende straten:

 

 1. Opening carnaval op 11 november 2016: Cloë, Merellaan 44, 9400 Ninove.
 2. Nacht van de carnavalist op 11 februari 2017: Fuifzaal De Kuip, Parklaan 1, 9400 Ninove.
 3. Prinsaanstelling op 18 februari 2017: Cloë, Merellaan 44, 9400 Ninove.
 4. Feest der Senioren op 19 februari 2017: Cloë, Merellaan 44, 9400 Ninove.
 5. Kindercarnaval op 4 maart 2017:
  - inschrijvingen in het cultuurcentrum De Plomblom vanaf 12.00 uur tot 13.45 uur, Graanmarkt 12, 9400 Ninove
  - vorming van de stoet op het Oudstrijdersplein ter hoogte van het oud stadhuis
  - reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, Leo Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan tot aan sporthal ’t Sportsteksken.

 

 1. Carnaval Ninove op 5 maart 2017: publiciteitskaravaan:

- vorming van de karavaan op zondagvoormiddag te Meerbeke: Tenbergkets + Tenberg + Stenebrug
- reisweg: Stenebrug, Kapellestraat, Nieuwstraat, Gemeentehuisstraat, Halsesteenweg om aan te sluiten met de carnavalsstoet aan de verkeerslichten ‘Tramstatie’ te Meerbeke.

 1. Carnaval Ninove op 5 maart 2017: stoet op zondagnamiddag:
  - vorming van de stoet op de Koning Boudewijnlaan
  - reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Burgemeester Behnplein, Dreefstraat, Weggevoerdenstraat, Albertlaan, Gentsestraat, Preulegem, Geraardsbergsestraat, Lavendelstraat, Beverstraat, Oudstrijdersplein, Centrumlaan en verdere ontbinding via de Centrumlaan.

 

 1. Carnaval Ninove op 6 maart 2017: maandagavondstoet:
  - vorming van de stoet via de Nieuwe Weg, Astridlaan, Stationsplein tot in de Stationsstraat (hoek Weggevoerdenstraat - Dreefstraat)
  - reisweg: Stationsstraat, Dreefstraat, Burgemeester Behnplein, Graanmarkt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat naar de Centrumlaan.
 2. Carnaval Ninove op 7 maart 2017:
  - afsluiten van carnaval, uitdelen gratis koffiekoeken op het Oudstrijdersplein
  - popverbranding op de Denderkaai t.h.v. café “Den Belleman”.

 

 

Artikel 2

 

Deze stationeervergunning geldt op 11 november 2016, 11 februari 2017, 18 februari 2017, 19 februari 2017 en van zaterdag 4 maart tot en met dinsdag 7 maart 2017.

 

 

 

Artikel 3

 

De stationeervergunning, vermeld in artikel 1, mag door de aanvrager alleen worden gebruikt voor de organisatie van carnaval en is in de tijd beperkt tot de opening van carnaval, Nacht van de Carnavalist, Prinsaanstelling, Feest der Senioren, het kindercarnaval, de publiciteitskaravaan, de stoet op zondagnamiddag, de maandagavondstoet van 20.00 uur tot 24.00 uur, het afsluiten van carnaval en de popverbranding op dinsdag van 12.00 uur tot 24.00 uur.

 

Artikel 4

 

Aan de vzw Karnavalraad wordt toestemming verleend om een vergoeding te vragen aan ambulante handelaars (eetkramen, venters en fotografen) die aan zaal Cloë, langs de reiswegen, de Koepoortstraat en de Langemuntstraat staan. Er zal voorrang gegeven worden aan de kramen, venters en fotografen die in 2015 een toelating van de stad kregen. De eetkramen krijgen voorrang om dezelfde staanplaats als vorig jaar in te nemen. Maximum 15 eetkramen mogen per dag geplaatst worden.

Er kan geen vergoeding gevraagd worden aan de ambulante handelaars die een vaste standplaats innemen en hiervoor in toepassing van het besluit van 25 oktober 2001 een vergoeding voor een heel jaar aan de stad betalen.

 

Artikel 5

 

De vzw Karnavalraad stort uit de inkomsten van het beheer van de eetkramen een minimum van 1.500 euro aan de stedelijke feestcommissie op rekeningnummer BE69 9730 4787 3978. Dit bedrag wordt integraal bijgelegd bij het prijzengeld voor carnaval 2017.

 

Artikel 6

 

De aanvrager mag voor de organisatie van carnaval 2017 een beroep doen op derden en aan deze derden een vergoeding vragen voor de deelname aan deze activiteit.

 

Artikel 7

 

Er kan geen vergoeding worden gevraagd van kermisattracties die in toepassing van het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 een standplaatsrecht betalen aan de stad.

 

Artikel 8

 

Noch de aanvrager, noch de in artikel 4 en 6 vermelde derden kunnen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in artikel 1, die afbreuk doen aan zijn bestemming of aan de macht van de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen of te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten die voortvloeien uit deze vergunning.

 

Artikel 9

 

De aanvrager zal erop toezien dat alle politiereglementen en alle brandveiligheidsvoorschriften met betrekking tot het door hem georganiseerde evenement, zowel door hemzelf als door derden, vermeld in artikel 4 en 5, stipt worden nageleefd.

 

Artikel 10

 

De aanvrager dient er op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager, overeenkomstig artikel 4 en 6 van de stationeervergunning, een beroep doet, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 11

 

Aan wagens van hulpdiensten, zoals zieken- en brandweerwagens, dient altijd toegang tot het vergunde domein te worden gegeven.

 

Artikel 12

 

Het is de aanvrager of de derde waarop hij een beroep doet, niet toegelaten op het vergunde domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 14

 

Alle kosten, voortspruitend uit deze stationeervergunning, zijn ten laste van de aanvrager.

 

Artikel 15

 

Deze stationeervergunning ontslaat de aanvrager en de derden waarop hij een beroep doet, niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement, van het ter gelegenheid van carnaval getroffen tijdelijk politiereglement op het wegverkeer en van de tijdelijke politiereglementen.