GR20161124 Punt 31. Onderwijs - beginselverklaring neutraliteit stedelijk en gemeentelijk onderwijs - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42;

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62;

 

Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21 juni 2016 om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het stedelijk en gemeentelijk net;

 

Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op 9 juni 2016 de beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd;

 

Overwegende dat ook de algemene vergadering van VVSG vzw zich hierbij heeft aangesloten;

 

Overwegende dat het stedelijke en gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden aan de principes van neutraliteit;

 

Overwegende dat het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zich met deze beginselverklaring nog duidelijker wil profileren als neutrale onderwijsverstrekker;

 

Gelet op de toelichting met vermelding van de wettelijke basis en de beweegredenen;

 

Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in een school of academie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;

 

Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort en de beginselverklaring daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs vormt waaronder de lokale projecten een plek vinden;

 

Overwegende dat het stadsbestuur door de goedkeuring van de beginselverklaring het engagement aangaat om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepen;

 

 

Besluit:

 

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten,)

8 onthoudingen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Artikel 1

 

De beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

Artikel 3

 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG.