GR20161124 Punt 26. Mobiliteit - Outer/Ninove - Gentsestraat - Herlinckhovestraat - Langemuren - indelen in parkeervakken - stadswegen - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2003 waar bij in de Gentsestraat te Outer ter hoogte van de laad en loskaai van het tuincentrum Iris een parkeerverbod ingesteld werd met de verkeersborden E3 uitgezonderd voor laden en lossen van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur en dit langs beide zijden van de straat telkens over een afstand van 15 m langs weerszijden van de aanzetpunten van de laad en losinrit;

 

Overwegende dat er in de Gentsestraat kant retailpark Ninovita en de Herlinckhovestraat te Outer zich regelmatig problemen voordoen met geparkeerde wagens omdat deze het in-en uitrijden van de woningen bemoeilijken;

 

Overwegende dat door de komst van een nieuwbouwproject in de Gentsestraat te Outer de parkeerdruk er enkel nog maar is toegenomen;

 

Overwegende dat om verkeersveilige redenen het aangewezen is het parkeren er enkel toe te laten binnen daarvoor afgebakende parkeervakken;

 

Overwegende dat deze maatregel ervoor zal zorgen dat de ruimte op openbaar domein hierdoor optimaal benut kan worden en anderzijds ervoor zal zorgen dat er een veilige doorgang is bij interventies wat ten goede komt van de verkeersveiligheid;

 

Overwegende dat dit zelfde probleem zich ook voordoet in het eerste gedeelte van de Langemuren komende van de Denderhoutembaan;

 

Overwegende dat het hier ook aangewezen is het parkeren te structuren;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van maandag 5 september 2016;

 

Gelet op de collegebeslissing van 18 oktober 2016 waarbij voornoemd verslag werd goedgekeurd;

 

Gelet op door de dienst mobiliteit opgemaakte detailplannen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2003, inzake het parkeerverbod in de Gentsestraat te Outer ter hoogte van de laad en loszone van Iris wordt opgeheven.

 

 

Artikel 2

 

In de Gentsestraat te Outer (gedeelte tussen Albertlaan en het kruispunt met de  Herlinckhovestraat) wordt het parkeren uitsluitend toegelaten binnen de afgebakende parkeervakken en dit vanaf huisnummer 101 tot en met huisnummer 129/131 en dit uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

 

Signalisatie:

E9b met onderbord type Xa

  • Xa (begin van de reglementering)

 

Artikel 3

 

In de Gentsestraat te Outer (gedeelte tussen Albertlaan en het kruispunt met de  Herlinckhovestraat) wordt het parkeren verboden en dit vanaf huisnummer 96 tot en met huisnummer 142.

 

Signalisatie:

Verbodsbord E3 met onderbord Xa

 

Artikel 4

 

In de Gentsestraat te Outer wordt tussen huisnummer 107 en huisnummer 113 een gele onderbroken markering aangebracht.

 

Signalisatie:

Gele onderbroken markering

 

Artikel 5

 

In de Herlinkchovestraat te Outer wordt ter hoogte van het kruispunt Herlinckhovestraat/Gentsestraat tot voor Herlinkchovestraat huisnummer 2 een gele onderbroken markering aangebracht. 

 

Signalisatie:

Gele onderbroken markering

 

Artikel 6

 

In de Herlinkchovestraat te Outer wordt in het gedeelte tussen huisnummer 2 en huisnummer 40 het parkeren uitsluitend toegelaten binnen de afgebakende parkeervakken en dit voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

 

Signalisatie:

E9b met onderbord type Xa, Xb.

  • Xa (begin van de reglementering), Xb (einde van de reglementering).

 

Artikel 7

In de Herlinkchovestraat te Outer wordt het parkeren verboden en dit vanaf huisnummer 3 tot en met huisnummer 29.

 

Signalisatie:

Verbodsbord E3 met onderbord type Xa (begin van de reglementering) Xb (einde van de reglementering)

 

Artikel 8

In de Langemuren te Outer wordt in het gedeelte tussen huisnummer 1-1F tot juist naast de woning huisnummer 89-91 het parkeren uitsluitend toegelaten binnen de afgebakende parkeervakken en dit voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

 

Signalisatie:

E9b met onderbord type Xd (reglementering over een lange afstand)

 

Signalisatie:

Parkeerborden E1 duiden de plaatsen aan waar niet mag geparkeerd worden.

Onderborden type X vullen de parkeerborden aan met het begin en het einde van de reglementering.

 

Artikel 9

In de Langemuren te Outer wordt rechtover het gebouw huisnummer 98 – 100 een gele markering aangebracht over een afstand van 6 meter.

 

Signalisatie:

Gele markering

 

Artikel 10

De in artikel 2 tot en met 9 vermelde indeling in parkeervakken alsook de afbakening van de zones voor parkeren verboden wordt goedgekeurd.

 

Artikel 11

Deze gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.