GR20161124 Punt 25. Mobiliteit - Meerbeke - Elsbeekstraat - invoeren parkeerverbod vanaf het kruispunt Elsbeekstraat-Sint-Pieterstraat tot voor de rechterzijde van de oprit huisnummer 1 en vanaf kruispunt Elsbeekstraat-Sint-Pieterstraat tot voor de linke

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op de service-aanvraag van de heer Vanopden Bosch, woonachtig in de Elsbeekstraat 27 te 9402 Meerbeke;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de werken die zich voordoen in de Sint-Pieterstraat er zeer veel auto’s zich in de wijk parkeren;

 

Overwegende dat deze voertuigen geparkeerd staan langs beide zijden van de rijbaan waardoor er een moeilijke doorgang is;

 

Overwegende dat betrokkene vraagt een parkeerverbod in te voeren langs één kant van de straat tot de werken gedaan zijn;

 

Overwegende dat de verkeerscommissie er voorstander van is een stilstaan en parkeerverbod in te voeren (verbodsbord E3) en dit langs beide zijden van de rijbaan vanaf het kruispunt Elsbeekstraat-Sint-Pieterstraat te Meerbeke tot voor de rechterzijde van de oprit huisnummer 1;

 

Overwegende dat bovenvermelde wijziging ten goede komt van de verkeersveiligheid en ervoor zorgt dat de brandweer de woningen vlot kan bereiken;

 

Overwegende dat deze wijziging er in de nabije toekomst er ook zal voor zorgen dat de toegang naar het nieuw opgerichte bedrijf op de hoek Sint-Pieterstraat-Elsbeekstraat niet belemmerd zal worden door geparkeerde wagens bij leveringen;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van maandag 5 september 2016;

 

Gelet op de collegebeslissing van 18 oktober 2016 waarbij voornoemd verslag werd goedgekeurd;

 

Gelet op het detailplan met betrekking tot de te wijzigen verkeerssituatie;

 

 

Besluit:

 

 

met 23 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Artikel 1

 

Er wordt goedkeuring verleend om in de Elsbeekstraat te Meerbeke een stilstaan en parkeerverbod in te voeren vanaf het kruispunt Elsbeekstraat-Sint-Pieterstraat tot voor de rechterzijde van de oprit huisnummer 1.

 

Signalisatie:

Verbodsbord E3 met onderbord type Xa en Xb

 

 

Artikel 2

 

In de Elsbeekstraat te Meerbeke wordt een stilstaan en parkeerverbod ingevoerd vanaf kruispunt Elsbeekstraat-Sint-Pieterstraat tot voor de linkerzijde van de oprit huisnummer 2.

 

Signalisatie:

Verbodsbord E3 met onderbord type Xa en Xb

 

Artikel 3

 

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.