GR20161124 Punt 24. Mobiliteit - Ninove - Zuidstraat - invoeren stilstaan en parkeerverbod E3 langs beide zijden van de rijbaan vanaf huisnummer 1 tot grensscheiding huisnummer 7/8 - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat er op het einde van de Zuidstraat te Ninove regelmatig voertuigen geparkeerd staan die voor moeilijkheden zorgen bij het in- en uitrijden van garages;

 

Overwegende dat deze geparkeerde voertuigen er ook voor zorgen dat de interventiewagen van de brandweer niet door kan bij interventies;

 

Overwegende dat er door de brandweer ter plaatse een onderzoek werd uitgevoerd;

 

Gelet op het e-mailbericht van dinsdag 4 oktober 2016 van sergeant Peeters Patrick van de hulpverleningszone Zuid-Oost met hieronder zijn bevindingen:

-       In de Zuidstraat te Ninove vanaf huisnummer 6 (waar de versmalling van de rijweg begint) tot het einde van de straat voorbij de spooroverweg) mogen geen wagens geparkeerd worden;

-       Op het brede stuk einde van de Zuidstraat vanaf huisnummer 5 zouden er beter geen wagens geparkeerd staan, het is dan onmogelijk om met de interventiewagen te draaien.

            Laat staan dat er dient gewerkt te worden door de brandweer en/of de ladderwagen dient     opgesteld te worden.

 

Overwegende dat naar aanleiding van de hierbovenvermelde opmerkingen van de brandweer maar vooral om verkeersveiligheidsredenen het aangewezen is een stilstaan en parkeerverbod in te voeren langs beide zijden van de rijbaan in de Zuidstraat te Ninove en dit vanaf huisnummer 1 tot grensscheiding huisnummer 7/8;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

In de Zuidstraat te Ninove wordt een stilstaan en parkeerverbod ingevoerd langs beide zijden van de rijbaan vanaf huisnummer 1 tot grensscheiding huisnummer 7/8.

 

Signalisatie:

Verbodsbord E3 met onderbord type Xa en Xb

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.