GR20161124 Punt 22. Openbare werken - gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 te Outer - opheffing artikel 3 in het besluit van de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2016

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 werd gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 augustus 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2016 waarbij het voorlopig voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 te Outer, die de percelen kadastraal gekend, Outer, sectie B, nummers 510e, 607b, 609l,610c en 606c bezwaart, werd vastgesteld en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd belast met het instellen van de procedure van het openbaar onderzoek gedurende 30 dagen;

 

Overwegende dat in artikel 3 van voornoemd besluit vermeld wordt dat het dossier voor verdere afhandeling samen met het gunstig advies van de gemeenteraad zal opgestuurd worden naar de provincie Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat op dit ogenblik door de gemeenteraad geen advies moet worden uitgebracht maar dat enkel de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 voorlopig moet worden vastgesteld en het college van burgemeester en schepenen dient belast te worden met het houden van een openbaar onderzoek;

 

Overwegende dat het om voornoemde reden aan te bevelen is om artikel 3 in het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2016, op te heffen;

 

 

Besluit:

 

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, J. Arents, Antoine Van Melkebeek, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Enig artikel

 

Artikel 3 in het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2016 waarin vermeld wordt dat het dossier voor verdere afhandeling samen met het gunstig advies van de gemeenteraad zal opgestuurd worden naar de provincie Oost-Vlaanderen, wordt opgeheven.